ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--PR STORY

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาระสำคัญของแผนมุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ โดยกระทรวงไอซีทีจะดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาแบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มตั้งแต่ระยะ 1 ปี 6 เดือน, 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ซึ่งการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพลังประชารัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาทุกภาคส่วนและเตรียมสร้างคนให้พร้อมไปด้วยกัน ดังนั้น กระทรวงไอซีทีและพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้รวมพลังกันจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" ครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(digital economy) ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ รวมทั้งเปิดตัวแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (digital Thailand) ในภาพรวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการขยายเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัล (digital opportunity) ในประเทศไทย รวมถึงถ่ายทอดนโยบาย ประสบการณ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของต่างประเทศและองค์กรชั้นนำต่างๆ ผ่านรูปแบบการสัมมนาวิชาการ การจัดงานนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจที่นำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศ โดยคาดว่าทั้ง 3 วันจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู้ว่าเรื่องของดิจิทัลเป็นเรื่องใกล้ตัวและกำลังแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยภายในงานจะจัดโซนพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นแบบอย่างด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ ส่วนโซนนิทรรศการแบ่งตามรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

1. โซน Connectivity ประกอบด้วย
· Smart Infrastructure
· Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ
· Smart Mobility
2. โซน Digital Economy ประกอบด้วย
· e-Commerce
· e-Tourism
· Digital Manufacturing/ Industry 4.0
· Digital Content
· Digital Innovation
· Smart Farm
3. โซน Digital Society ประกอบด้วย
· Digital Education
· Digital Health
· Digital Life
4. โซน Digital Government

การแสดง Digital Services และเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐบาลดิจิทัล และ

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล นำไปสู่การอำนวยความสะดวก

แก่ทุกภาคส่วน
5. โซน Digital Workforce

การเตรียมความพร้อมเรื่องของทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลง ทั้งในบริบทของผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Specialist) และการเสริมทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรทั่วไป (Non IT)
6. โซน Digital Trust ประกอบด้วย
· Digital Payment
· Cyber Security

ภายในงาน กระทรวงไอซีทียังได้รับความร่วมมือจาก บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ TRUE, IBM, AIS, DTAC, TOT, กสทช, Huawei, Minebea, Lazada, NECTEC, Microsoft, Intel และSamsung เป็นต้น ซึ่งได้นำผลงานและนวัตกรรมสมัยใหม่มาจัดแสดง รวมถึงการเปิดตัวโครงการ

Digital Startup ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีที ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดตั้ง "เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการดิจิทัล" เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.digitalthailand.in.th

"นอกจากการจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการการนานาชาติแล้ว ในช่วงพิธีเปิดงานวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐากถาพิเศษ ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดตัวและรวมพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริงที่มาร่วมกันฉายภาพในปัจจุบันให้เห็นว่า วันนี้ประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านใดบ้างอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น รวมทั้งการฉายภาพอนาคตของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานได้รับรู้และเข้าใจถึงภาพของประเทศไทยในอนาคตกับการก้าวสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์นั้นมีทิศทางอย่างไร และยังสามารถนำนวัตกรรมต่างๆ ที่แสดงในงานมาประยุกต์ใช้และต่อยอดอย่างสร้างสรรค์กับชีวิตประจำวันที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่นับวันจะมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับตัวเองได้ตลอดเวลา" รมว.ไอซีที กล่าวในที่สุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

mai บุกให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจแอนนิเมชั่นและมัลติมีเดียในงาน TAM 2005

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai) เปิดเผยว่า mai ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่การตลาดไปร่วมงานมหกรรม Thailand Animation & Multimedia 2005 (TAM) ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง