ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิทีเอชนิค เชิญชวนคนใช้คอมฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ"ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย"

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๐๙:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

มูลนิธิทีเอชนิค เชิญชวนคนใช้คอมฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ"ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย" เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึก

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ในฐานะผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th ประกาศผล 6 โครงงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ในโครงการ "ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย" ภายใต้การดูแลของ รศ. ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยโครงงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ พร้อมวิธีการดูแลฟื้นฟู และวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานสัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ นิทรรศการ หรือ การติดตั้งโปรแกรมห่วงใยสุขภาพของคนเล่นคอมฯ สำหรับชาว social network เป็นต้น

โครงการ "ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย" เป็นโครงการที่มูลนิธิทีเอชนิค จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ทราบถึงโรคที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกัน รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับงบประมาณไม่เกิน 25,000 บาท และเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 2,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินโครงงานไม่เกิน 5 เดือน โครงงานที่ผ่านการอนุมัติและได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงงานดีเด่น จะได้รับทุนการศึกษาพิเศษ ปี 2552 จำนวน 10,000 บาท

โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 โครงงาน มีดังนี้้

ชื่อโครงงาน                                           หน่วยงาน                                   ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย                     มหาวิทยาลัยบูรพา                             นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์/

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา                       ผศ. ฉลองชัย ธีวสุทธสกุล

2. ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้งานคอมพิวเตอร์               มหาวิทยาลัยราชธานี                           นางสาวทวีนันต์ ชุมนวล/

สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค                   อ.ธนารักษ์ ฤกษ์นาวา

3. โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย                             มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ               นางสาวศิริเพ็ญ พรหมสุวรรณ/

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                       อ.วรนุช ปรีหจินดา,
อ.สุวรรณา เมธีภัทรากูล,
อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
อ.สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ

4. รู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ                                   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ               นางสาวผกามาศ ปิยะวาส/

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี                       อ.วรนุช ปรีหจินดา,
อ.สุวรรณา เมธีภัทรากูล,
อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
อ.สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ

5. แอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุน การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกสุขลักษณะ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   นางสาวขนิษฐา จันทรมานนท์/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                       รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย

6. สนุกกับคอมฯ พร้อมรักสุขภาพ                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   นายศักดิ์พงษ์ เสรีเศวตรัตน์/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                       รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูกำหนดการได้ ดังนี้
โครงงานรู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯสัมมนา หัวข้อ "รู้ทันโรคภัยใกล้คอมฯ"
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 12.30 – 15.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ให้ความรู้โดย นายแพทย์ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม

โครงงานโรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วยนิทรรศการวิชาการ หัวข้อ "โรค (คอม) อย่างนี้ก็มีด้วย" (แจกของที่ระลึก)

วันที่ 16 – 21 มกราคม 2552
ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงงานผลกระทบด้านสุขภาพากการใช้งานคอมพิวเตอร์สัมมนา หัวข้อ "เฮฮาประสาคนคอมพ์" (พร้อมตอบคำถามชิงรางวัล)

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

โครงงานใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัยประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ใช้คอมฯ อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันโรคภัย"

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.45 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรมพิเศษ: ตอบปัญหาชิงรางวัล, การใช้โยคะเพื่อความผ่อนคลาย

โดย รองศาสตราจารย์ พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ และ อ.วีระพงษ์ ไกรวิทย์ อ.จีรวรร ตั้งจิตเมธี ตามลำดับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และของที่ระลึก/ของรางวัลติดมือกลับบ้าน และสำหรับชาว Social Network เตรียมพบกับ "โปรแกรมห่วงใยสุขภาพของคนเล่นคอมฯ" (โหลดฟรี ใช้ฟรี ส่งต่อฟรี) โปรแกรมที่จะช่วยให้ท่านเล่นคอมฯ พร้อมกับมีสุขภาพดีและแสดงความห่วงใยกับเพื่อนๆ ไปพร้อมกัน ติดตามได้ที่ www.thnic.or.th เร็วๆนี้

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละโครงงาน สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ www.thnic.or.th   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ staff (at) thnic.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
โทรศัพท์ 0 2564 8031
อีเมล: staff (at) thnic.or.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิทีเอชนิค เตรียมเปิดบริการชื่อโดเมน ดอท ไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้บริหารจัดการชื่อโดเมนใหม่ .ไทย (ดอทไทย) ลดช่องว่างให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ เข้าถึงบริการออนไลน์ได้ง่ายขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริหารองค์กรอินเทอร์เน็ตโลก...

มูลนิธิ THNICF – สกว. ร่วมลงนามในข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งโครงการทุนสนับสนุนนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ไปตอบโจทย์ทางสังคมเกี่ยวกับภัยทางอินเทอร์เน็ต มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย...

ฟีดภาพยนตร์เรื่อง "ฮิทช์" ของโคลัมเบียร์ พิคเจอร์

ลอสแองเจลิส, แคลิฟอร์เนีย, 2 ก.พ.—พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ การฉายรอบปฐมทัศน์เรื่องฮิทช์ที่เอลลิส ไอส์แลนด์วันที่ 3 ก.พ.นี้ อะไร: อเล็กซ์ "ฮิทช์" ฮิทเชนส์ นำแสดงโดยวิล สมิท หมอผู้ทำหน้าที่เป็นนักจับคู่ในกรุงนิวยอร์ค ผู้เป็นตำนานและบุคคลนิรนาม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง