ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TRBN ระดม 38 องค์กร ร่วมลงนามเจตนารมณ์ โครงการ "หมุนเวียน เปลี่ยนโลก" เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ต.ค.--มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN หรือ TRBN Thailand Responsible Business Network) จับมือภาคีภาครัฐและเอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในโครงการ "หมุนเวียน เปลี่ยนโลก" ตั้งเป้าหมายในปีแรกจะส่งขยะ 500 ตันไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ศักยภาพของแต่ละภาคีในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า กระแส ESG (Environment, Social and Governance) ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่จะสามารถเติบโตไปพร้อมกับความท้าทายนี้ได้ ควรตระหนักถึงความสำคัญและผนวก ESG เข้ากับการทำธุรกิจ ขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันก็ได้ให้ความสำคัญกับ ESG ใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน โดย ก.ล.ต. ได้ริเริ่มโครงการถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กร และได้สนับสนุน "โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน" ที่ถนนสุขุมวิท โดยเชื่อมั่นว่าโมเดลดังกล่าวจะสามารถขยายผลไปยังถนนเส้นอื่นต่อไป รวมทั้งภาคธุรกิจสามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสะท้อนเรื่อง ESG ผ่านรายงาน One Report

"การลงนามในเจตนารมณ์ร่วมกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่มีพลังมากที่มุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยมีองค์กรจากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือแบบ end-to-end จึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ปี 2030"

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัทจดทะเบียนกว่า 700 บริษัท ซึ่งกระบวนการดำเนินธุรกิจได้ผลิตสินค้าและบริการตอบสนองผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยห่วงโซ่ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก และขยะจากการผลิต ภาคตลาดทุนจึงต้องการมีส่วนร่วมลดปัญหาขยะดังกล่าว ซึ่งในโครงการ "หมุนเวียน เปลี่ยนโลก" ถือเป็นต้นแบบที่ดีช่วยให้บริษัทภาคเอกชนในตลาดทุนไทย ตระหนักถึงการจัดการขยะในการะบวนการดำเนินธุรกิจที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอชื่นชมและสนับสนุนเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) และพันธมิตรกว่า 38 องค์กร ที่ร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และส่งเสริมบรรษัทภิบาลในตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน"

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่าเกิดวิกฤตต่างๆ มากขึ้น ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องคำนึงถึงความยั่งยืน ยิ่งในช่วงที่โลกของเรากำลังเปราะบางเช่นนี้ มิฉะนั้นจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในระยะยาว

"เราสามารถดำเนินงานได้จากโครงการเล็กๆ โครงการใกล้ตัวอย่าง โครงการ 'หมุนเวียน เปลี่ยนโลก’ นี้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมาย แต่เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กิจการของเราก็จะยั่งยืน เติบโต สามารถรักษาส่วนต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้"

นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) เปิดเผยว่า บริษัทเอกชน องค์กร ภาครัฐ ภาควิชาการและประชาสังคม 38 องค์กรมาร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กว้างขวางและพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริง "เศรษฐกิจหมุนเวียนมีความตื่นตัวกันทั่วโลก และมีความจำเป็นเพราะทรัพยากรมีจำกัดขึ้นทุกวัน ฉะนั้นการนำขยะกลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญมาก"

ในส่วนของประเทศไทยนั้น รายงานจากกรมควบคุมมลพิษเผยว่าในปี 2562 ประเทศไทยผลิตขยะ ประมาณ 28.7 ล้านตัน แต่ขยะมูลฝอยที่ได้รับการคัดแยกขยะต้นทางและนำกลับไปใช้ประโยชน์มีปริมาณเพียง 12.6 ล้านตัน (ร้อยละ 44)

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึงปีละ 12% โดยในจำนวนนี้เป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวประมาณ 80% กับมีขยะพลาสติกหลุดรอดไปในทะเลมากถึงปีละ 30,000 ตันสำหรับขยะในเมืองนั้น พบว่าเป็นเศษอาหารในสัดส่วนสูงถึง 64% อย่างไรก็ตาม การเกิดวิกฤตโควิด-19 กระตุ้นพฤติกรรมการสั่งสินค้าและอาหารมาส่งถึงบ้าน ทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเฉพาะในกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

"เศรษฐกิจหมุนเวียนมีการดำเนินงานกันบ้างแล้ว แต่กระบวนการไปสู่ความสำเร็จยังไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในด้านของการรวบรวมและคัดแยก ซึ่งถ้าทำสำเร็จจะช่วยชาวไทยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม"

TRBN จึงเชิญบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีนโยบายและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และบริษัทเอกชนที่เป็นคู่ค้าหรือบริษัทในห่วงโซ่การผลิตและจัดการ มาร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดในวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ แยกปทุมวัน-ราชประสงค์ เพื่อจัดการทรัพยากรให้ครบวงจร เพื่อร่วมกันสร้างระบบและนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง การเก็บข้อมูล ประเมินผล และถอดบทเรียนเชิงวิชาการ

"การลงนามความร่วมมือโครงการหมุนเวียนเปลี่ยนโลกในวันนี้ก็เพื่อร่วมดำเนินโครงการบนพื้นที่แยกปทุมวัน-ราชประสงค์ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 - ธันวาคม 2564 โดยมีเป้าหมายจะรวบรวมวัสดุใช้แล้วที่สะอาดและแห้งเข้าระบบการรีไซเคิลให้ได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปใช้ใหม่ของแต่ละองค์กร"

นางพิมพรรณ กล่าวว่า TRBN ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในช่วงต้นปีโดยนำร่องเปิดจุดรับขยะพลาสติกสะอาดและแห้ง 10 จุดบนถนนสุขุมวิท ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือมีประชาชนนำขยะพลาติกมาส่ง 2.2 ตัน ในเวลา 90 วัน และสามารถลำเลียงเข้ากระบวนการรีไซเคิลร้อยละ 90

"เราคาดหวังว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า ผู้ผลิตขยะ ผู้รวบรวม รีไซเคิล จนครบกระบวนการ เพื่อให้ประเทศไทยเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ กว้างขวางต่อไป"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวฮ่องกงขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

การท่องเที่ยวฮ่องกงขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งแถลงโดยมร. เฮนรี่ ถังเลขาธิการด้านการคลัง ในระหว่างการแถลงการณ์ด้านงบประมาณ นโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวว่าเป็นกุญแจหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

Hang Seng opens Gubei sub-branch in Shanghai

Hang Seng Bank announced the opening of its second Shanghai sub-branch in Gubei, which will further strengthen Hang Seng's business network in the Yangtze River Delta. The Bank's network now extends to seven key cities in mainland China with five branches...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง