ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.หอการค้าไทยจับมือ สคช. สร้างมาตรฐานคุณวฒิวิชาชีพธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงมุ่งเน้นสร้างหลักสูตรผลิตบัณฑิตและให้บริการงานวิชาการที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมไปกับสร้างมาตรฐานอาชีพให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือทั้งสองฝ่าย โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างคนมืออาชีพสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมกับร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่มีการปรับทักษะและให้ทักษะใหม่ตรงต่อโจทย์โลกธุรกิจ และร่วมกันส่งเสริมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงาน ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “วันนี้ผมรู้สึกสึกเป็นเกียรติอย่างมากในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมสร้างและสามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการไทยแลนด์ 4.0 ในสาขาวิชาชีพการบิน สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร สาขางานโรงแรม (มัคคุเทศก์) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ (อาชีพนักออกแบบเกม และอาชีพนักออกแบบโปรแกรม) ฯลฯ โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการนำมาตรฐานอาชีพเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่มีการตกลงร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและสร้างการรับรู้และยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในนามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” ในวันนี้ซึ่งการลงนามความร่วมมือในวันนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีเจตนารมณ์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงาน โดยแผนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการ

นำมาตรฐานอาชีพเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาชีพนำร่อง ได้แก่ สาขาวิชาชีพการบิน, สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร สาขางานโรงแรม อาชีพมัคคุเทศก์, สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนักออกแบบเกม และอาชีพนักออกแบบโปรแกรมสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามสาขาวิชาชีพนำร่อง

นอกจากนี้จะมีแผนการขยายผลไปยังมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สำคัญอื่นๆ ต่อไป สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่องานด้านการพัฒนาทั้งคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในทุกภาคส่วน และขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ถ่ายภาพร่วมกันในกิจกรรม Road Show โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์แ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง