ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมช.แรงงาน ถกประเด็นเทรนผู้พิการ สร้างอาชีพ และความเสมอภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--กระทรวงแรงงาน

รมช.แรงงาน หารือตัวแทนคนพิการ 5 ประเภท หาแนวทางช่วยเหลือคนพิการ 3 มิติ ได้แก่ การฝึกอาชีพ การมีงานทำและความเสมอภาคทางสังคม

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือ ความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ โดยมีผู้แทนคนพิการ 5 ประเภทเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ ปัญหา อุปสรรคและความต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับการประกอบอาชีพของคนพิการ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการช่วยเหลือดูแลคนพิการ โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือให้คนพิการและครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามแนวคิด "สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ" ภายใต้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะให้กับคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียวนั้น ไม่สามารถช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง จึงต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมขึ้น โดยมีตัวแทนสมาคมคนพิการร่วมเป็นคณะอนุกรรมการร่วมดังกล่าวด้วย เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) พิจารณาแต่งตั้งอีกครั้ง และในวันนี้จัดประชุมขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่คนพิการ ความต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือ ทั้งการฝึกทักษะ การจ้างงานและการสร้างความเสมอภาค และจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นี้

ที่ประชุมได้เสนอข้อมูลและประเด็นต่างๆ เช่น ภาครัฐมีความต้องการจ้างงานคนพิการประมาณ 8,000 อัตรา แต่พบว่าไม่สามารถจัดหาคนพิการที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการได้ จึงเสนอให้มีการวิเคราะห์ตัวเลขดังกล่าวและหาแนวทางที่จะผลักดันให้คนพิการเข้าไปทำงานในภาครัฐได้ และภาครัฐควรเป็นตัวอย่างในการจ้างงานคนพิการ เพิ่มอัตราการจ้างให้สูงขึ้นเป็น 100 คน : 2 คน ขาดฐานข้อมูลการจ้างงานคนพิการ การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเมื่อมีการจ้างคนพิการเข้าทำงาน นายจ้างบางส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ จึงอยากให้กระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจให้นายจ้างกลุ่มดังกล่าว ส่วนกลุ่มคนพิการที่ไม่เห็นเชิงประจักษ์ เช่น ออทิสติก กลุ่มนี้ต้องการการฝึกอบรมอาชีพ เช่น การฝึกอาชีพหลัง New Normal รวมถึงการมีระบบ Job coach (มีพี่เลี้ยง) / Job Club ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอให้ช่วยผลักดันให้เอกชนจ้างงานคนพิการทุกประเภท เพื่อให้คนพิการที่ไม่เห็นประจักษ์ได้มีโอกาสเข้าทำงาน โดยต้องเป็นการจ้างงานอย่างยั่งยืน ไม่ใช่การจ้างแบบปีต่อปี บูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานฝึกอบรมคนพิการหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือองค์การคนพิการเข้ามาร่วมกำกับดูแล จัดการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน พัฒนาทักษะอาชีพคนพิการให้มีทักษะอาชีพที่หลากหลายขึ้น เช่น คนตาบอด จะต้องประกอบอาชีพได้มากกว่าการเป็นพนักงานนวด เช่น อาชีพโปรแกรมเมอร์ การขายออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ หากคนพิการได้รับการฝึกอย่างจริงจัง จะสามารถเข้าทำงานในภาคเอกชนได้มากขึ้น ยกระดับคนพิการสู่ Social Enterprise มีการจัดมหกรรมสินค้าคนพิการเพื่อพิจารณาว่าสินค้าใดควรได้รับการสนับสนุนต่อไป โดยจัดหาตลาดรองรับการจำหน่ายสินค้าเหล่านั้น ตลอดจน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคเอกชนในการจ้างงานคนพิการ ประเด็นด้านอื่นๆ หากสามารถช่วยผลักดันและนำเสนอต่อรัฐบาลคือ ในเรื่องเบี้ยยังชีพ ให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงเบี้ยยังชีพคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการ การแบ่งโควต้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงการประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง

"การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือคนพิการ จะสำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย เบื้องต้นขอให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่เป็นหลักและนำเสนอรายงานปัญหาอุปสรรคด้านการจ้างงานคนพิการในภาครัฐ เช่น เรื่องกรอบอัตรา งบประมาณ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป" รมช.แรงงาน กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "การแข่งขันชิงแชมป์ผมนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพครั้งที่ 7"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย เนื่องด้วยสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันชิงแชมป์ผมนานาชาติ ชิงถ้วย...

กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่ม ๖ จังหวัดภาคใต้ด้านฝั่งทะเลอันดามัน โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรณีพิบัติขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ โดยผู้ที่ว่างงานจากเหต...

มูลนิธิไมเคิล & ซูซาน เดล บริจาค 3 ล้านเหรียญ ช่วยบรรเทาทุกข์เหยื่อคลื่นยักษ์

ออสติน, เท็กซัส—(บิสิเนสไวร์)—31 ธ.ค. 2547 ในเบื้องต้น เงินบริจาคจะนำไปใช้สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้ และกระตุ้นความช่วยเหลือจากองค์กรอิ่นๆ มูลนิธิไมเคิล & ซูซาน เดล (The Michael & Susan Dell Foundation) ประกาศในวันนี้ถึงการมอบเงินในเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง