ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานของลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมรับฟังปัญหา และความต้องการด้านต่างๆ ของผู้นำสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 500 คน อีกทั้งได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชื่นชมบทบาทของสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมมือกันทำงานในรูปแบบสหกรณ์ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมมอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือเรื่องหนี้สินและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์

จากนั้น รมช.มนัญญา ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กระเป๋าผ้า ผ้าพื้นเมืองจากกลุ่มสตรีหัวตะพานคำพระ เสื่อกก จากกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผักอินทรีย์ จากกลุ่มผักอินทรีย์บ้านโคกพระ ป้ายชื่อไม้แกะสลัก จากกลุ่มเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เนื้อโคแปรรูป จากกล่มอาชีพแปรรูปเนื้อโค และวุ้นเส้นจากถั่วเขียว จากกลุ่มอาชีพบ้านนาผาง อำเภอปทุมราชวงศา พร้อมพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ อาทิ มะพร้าวน้ำหอม กล้วย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พืชผักและผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 61 ราย ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด และประมงจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรได้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดการศึกษาดูงาน จัดทำแผนการผลิต การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีการเกษตร จัดการระบบน้ำ เกษตรอัจฉริยะ การควบคุมการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำ รวมทั้งมีการแนะนำให้ความรู้และส่งเสริมให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วย

นายวุฒิพร สมหมั่น หนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร กล่าวว่า ตนเองจบการศึกษาปริญญาตรี เดิมประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร และลาออกมาประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งมีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ อยู่บ้านเลขที่ 151 บ้านโพนขวาว ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ไม้ดอกไม้ประดับ สละอินโด เลี้ยงเป็ด ไก่ รวมทั้งมีการแปรรูปผลผลิตด้วย เช่น แปรรูปอ้อยคั้นน้ำแบบครบวงจร น้ำตาลอ้อยแบบก้อน แบบผงชงดื่ม ไซรัปอ้อยอินทรีย์ และข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 3,080 คน ทุนดำเนินงานกว่า 533 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจบริการ และธุรกิจรวบรวม โดยสหกรณ์ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก จำนวน 10,879 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 139 ล้านบาท ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการยกระดับสินค้าและการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และสหกรณ์ฯ ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการให้ดำเนินการแบบกลุ่มเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสหกรณ์ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการทำนา ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กว่า 40,000 ราย เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือการทำบัญชีสหกรณ์ นายบุญมี จั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง