ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เรสคิวฟาร์ม สู่ 'Young Smart Farmer’ ศูนย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกษตรกรรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ในการพัฒนาเกษตรกรอย่างรอบด้านให้เกษตรกรไทยพึ่งพาตนเองและเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรายอื่น และพัฒนาภาคการเกษตรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนา คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตรให้รู้จักบริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับหนึ่งในนวัตกรรมของ Young Smart Farmer ที่ได้รับความสนใจ คือนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมและตัวแปรสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

จากตัวอย่างของ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการลดต้นทุนการผลิต คือ นายวีระ สรแสดง ที่สามารถนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำเกษตรบนพื้นที่ 9 ไร่ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ฟาร์มผลิตเองจนเป็นฟาร์มค่าไฟฟ้าศูนย์บาท พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการน้ำในฟาร์มอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเพื่อใช้หมุนเวียนรักษาระบบนิเวศในฟาร์มจนสามารถพัฒนาฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างงาน สร้างรายได้ให้ฟาร์ม และคนในชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพื่อการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตร จนปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ และเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรรุ่นใหม่นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและต่อยอด

สศก. โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์นายวีระ สรแสดง Young Smart Farmer เจ้าของเรสคิวฟาร์ม แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ได้บอกเล่าว่า ก่อนหน้านี้ตนเองได้ประกอบอาชีพเป็นฝ่ายศิลป์ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และเปิดบริษัทออแกไนซ์ของตนเองอีกประมาณ 10 ปี ต่อมาได้มีความสนใจที่จะทำการเกษตร โดยเห็นที่ดินแปลงหนึ่ง เป็นที่น้ำท่วมขัง ไม่มีแหล่งน้ำ ไม่มีไฟฟ้า อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งคนทั่วไปมองว่าพื้นที่แบบนี้ ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ตนจึงอยากก้าวข้ามข้อจำกัดที่อยู่ในกรอบนั้น จึงเริ่มจากปรับสภาพพื้นที่ เริ่มทดลองสิ่งต่างๆ และได้เกิดแนวคิดการทำฟาร์มค่าไฟศูนย์บาทขึ้น เพราะเป็นการลดต้นทุนการผลิตวิธีหนึ่ง เนื่องจากต้นทุนเรื่องของไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักของการทำฟาร์ม เพราะในฟาร์มมีทั้งโรงเรือนอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ ทุกอย่างใช้ไฟฟ้าทั้งหมด แต่ไฟฟ้านั้นผลิตเอง จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านโซล่าเซลล์ และนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ ประกอบกับตนเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้ และพัฒนาการทำเกษตรอยู่ตลอดเวลา จึงมีความสนใจโครงการ Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรฯ โดยเริ่มจากการเข้าไปปรึกษากับสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งเรื่องการลงทะเบียนเกษตรกร การทำการเกษตร และได้รับคำแนะนำให้ลงทะเบียนเป็น Young Smart Farmers ซึ่งตนได้เห็นถึงประโยชน์จากการเข้าโครงการดังกล่าว ทั้งการสร้างเครือข่ายกับเกษตรกรรุ่นใหม่ การฝึกอบรม ให้ความรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ จึงก้าวเข้าสู่การเป็น Young Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

นายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการ สศท.7 กล่าวเสริมว่า การทำฟาร์มในแบบของเรสคิวฟาร์มเมื่อเปรียบเทียบกับฟาร์มทั่วไปที่ใช้ไฟฟ้าแล้วจะมีการประหยัดต้นทุนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ประมาณร้อยละ 90 เนื่องจากใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมการทำงานจากระบบสั่งการด้วยมือถือ และระบบแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ นายวีระยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์ม และได้นำหลักคิดเรื่อง เขื่อน ฝาย แก้มลิง คลองไส้ไก่ มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำในฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีการใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม นำเศษกิ่งไม้ใบไม้มาเผา ในถังทำให้เกิดควันเพื่อไล่แมลง แทนการใช้สารเคมี ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจและเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่มาแล้วกว่า 10,000 ราย จึงนับว่านายวีระ สรแสดง Young Smart Farmer เป็นอีกหนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ หากเกษตรหรือท่านใดที่สนเข้าศึกษาดูงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายวีระ สรแสดง 71 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510 FB : Res-Q Farm กับ Res-Q Cafe หรือโทร 08 1870 2818


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง