ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิซิตี้จับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมทักษะนักเรียนนักศึกษาอาชีวะรองรับตลาดอีอีซี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๓:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย จับมือมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” พัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างโอกาสการมีงานทำ หรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจของตนเองในอนาคต สอดคล้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor: ECC) ของภาครัฐ โดยมีนักเรียนนักศึกษาแกนนำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ในจังหวัดชลบุรีและระยองเข้าร่วม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพแกลง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จำนวน 100 คน และผู้แทนอาจารย์แต่ละสถาบันเข้าร่วม

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและผู้แทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า “มูลนิธิซิตี้มุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้า พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น โครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” ที่จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาราว 2,500 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับแกนนำ 100 คน รวมทั้งหมด 3 ครั้ง 6 วัน โดยตลอดระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกครั้งนักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ จากวิทยากร การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การสร้างโอกาสการได้งานก่อนไปทำงานในสถานประกอบการภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอีอีซีหรือการเป็นผู้ประกอบการ และการทำเวิร์คช้อปที่เปิดโอกาสให้ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดียิ่งในอนาคต”

นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF ยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิซิตี้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอาชีวะศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดชลบุรีและระยองจำนวน 10 แห่ง ให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานและสร้างอาชีพในอนาคตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารเดอะทีซิส”

นายพิชิตชัย ภักดีคำ นักศึกษา ปวส.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กล่าวว่า “พวกเรายินดีมากครับที่ได้เข้ามาร่วมโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” ซึ่งมีประโยชน์และน่าสนใจอย่างมาก ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนในห้องเรียน รวมถึงการทำงานในอนาคตในฐานะบุคลากรของหน่วยงานหรือเป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สารสนเทศ ทักษะชีวิตและอาชีพ การเรียนรู้กระบวนการด้านการตลาด องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรู้จักและทำความเข้าใจการจัดการกระบวนการทางความคิด การคิดนอกกรอบ ตลอดจนถึงแนวคิด การวางแผนอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราครับ”

นางสาวกัณฐิมา คชเสนีย์ นักเรียน ปวช.3 สาขาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ค่ะที่พวกหนูได้มีโอกาสเปิดกว้างทางความคิด มีอิสระทางความคิดอย่างมากในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้คิด ปรึกษาหารือร่วมกัน สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียน และการทำงานในอนาคตได้ค่ะ”

นายนนทวัฒน์ เที่ยงแท้ นักศึกษา ปวส.1 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) กล่าวว่า “ผมและเพื่อนๆ ขอขอบคุณมูลนิธิซิตี้ และมูลนิธิ EDF ที่เปิดโอกาสให้พวกเรานักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิค นวัตกรรม เป็นการเรียนนอกห้องเรียน นอกตำราเรียนที่จากต่างจากการเรียนในหลักสูตรทำให้พวกเรามีความรู้และได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมและได้รู้จักเพื่อนใหม่จากวิทยาลัยอื่นด้วยครับ”

นางสาวชณิพร เพ็งเนตร นักเรียน ปวช.3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า “การเข้ามาอบรมในโครงการนี้มีประโยชน์มากค่ะ ทำให้พวกเรารู้จักการวางแผน ได้ความรู้ แนวทางความคิดใหม่ๆ และพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปบอกและแบ่งปันให้เพื่อนๆ ที่วิทยาลัยเพื่อให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ต่อไปค่ะ”

ทางด้านอาจารย์สยาม จงสุขเกษม อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) ที่ร่วมสังเกตการณ์การอบรมกล่าวเสริมว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะจากสถาบันการศึกษาทั้ง 10 แห่ง ได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เคยทราบมาก่อน มีเนื้อหาที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน ช่วยให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ จากวิทยาลัยอื่นๆ นำไปต่อยอดและแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่อาจจะมีในชั่วโมงเรียนและในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาได้”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จัด “พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเวสเทิร์น ยูเนี่ยน”

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (TOEA) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ มูลนิธิเวสเทิร์น ยูเนี่ยน และมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน “พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเวสเทิร์น ยูเนี่ยน”...

ภาพข่าว: ซิตี้แบงก์รับรางวัลชนะเลิศประเภทบัตรสร้างสรรค์ดีเด่น

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--124 คอมมิวนิเคชั่นส นางสาว วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (ขวา) รับรางวัลชนะเลิศประเภทบัตรเครดิตสร้างสรรค์ จาก นาย สมบูรณ์ ครบธีรนนท์, ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย, บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแน...

ธนาคารซิตี้แบงก์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "Woman's Loan Campaign"

กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--124 คอมมิวนิเคชั่นส ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารระดับสากล ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Woman's Loan Campaign เงินกู้ทางเลือกใหม่สำหรับผู้หญิงทำงานที่ทันสมัย นอกจากนี้ภายในงานยังมีแฟชั่นโชว์ตระการตา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง