ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.ร.เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 46

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ ประธานจัดการประชุมฯร่วมชี้แจงรายละเอียด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

การประชุมวิชาการนานาชาติฯครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “Power of Science to Achieve SDGs : พลังของวิทยาศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และจะทรงประทับรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.จอห์น วอร์เนอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 และเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย

โอกาสนี้ รศ.ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนมานับถึงปีนี้ เป็นปีที่ 46 ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมวิชาการนานาชาติ STT46 คณะวิทยาศาสตร์มีศูนย์วิจัยฯ และกลุ่มวิจัยฯ ที่มีความหลากหลาย เช่น นวัตกรรมทางเคมี การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน การเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ไลเคน ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ฯลฯ การประชุมครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์จะนำเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง Symposium ที่น่าสนใจ เช่น Biodiversity of Marine Benthic Fauna, Science-based Sustainable Tourism, Marine Plastic Abatement, Lichens: Diversity, Ecology and Biomonitoring, Natural Products for Drug Discovery เป็นต้น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และการปรับตัวสู่ New Normal การจัดประชุมครั้งนี้ จึงมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และการชมนิทรรศการในงานปีนี้อย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ผู้จัดการประชุมจึงจัดให้มีการเข้าร่วมงานประชุมทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และการชมนิทรรศการ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้จัดการประชุมจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับการรับเข้าร่วมการประชุมจากสถานที่ต่างๆรูปแบบ Onsite คือ การเข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และอาคารศรีศรัทธา โดยมีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และความสะอาดของห้องประชุม ซึ่งจะลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และเก้าอี้ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงมาตรการและข้อกำหนดที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมวิชาการที่ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 72 ปีแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้ยกระดับของการประชุมจากเดิมระดับชาติเป็นระดับนานาชาติ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้ เรียกชื่อการประชุมว่า The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม ซึ่งได้พิจารณาเลือกหัวข้อการประชุม คือ “Power of Science to Achieve SDGs” “พลังของวิทยาศาสตร์สู่เป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน” เป็นหัวข้อที่สำคัญตรงตามวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ ซึ่งจะทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นและยั่งยืน

ด้าน ศ.ดร.สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ ประธานจัดการประชุมฯ กล่าวว่า การประชุมในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจะทรงประทับรับฟังการบรรยายในพิธีเปิดจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 2 ท่าน ท่านแรกเป็น Plenary Speaker : Professor Dr. John Warner “All fields of Science Addressing The UN Sustainable Development Goals” และการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี 2563

ประธานจัดการประชุมฯ กล่าวด้วยว่า การจัดงาน STT 46 เป็นการจัดประชุมนานาชาติเต็มรูปแบบ โดยการบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ มีวิทยากรรับเชิญและผู้เสนอผลงานจากในและต่างประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยจะแบ่งออกเป็น 5 session ย่อยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและนวัตกรรม Symposium เฉพาะทางอีก 15 รายการ สำหรับรูปแบบการนำเสนอ จะเป็นการบรรยายแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ที่บริเวณจัดงาน ผสมผสานกับการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ zoom, Facebook live และ YouTube สำหรับผู้นำเสนอชาวต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในช่วงเวลาดังกล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทฮอนด้า ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดี "เปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับฮอนด้า"

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ ด้วยกลุ่มบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย มีนโยบายทางสังคมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว...

โครงการ "แบรนด์ ยัง บลัด..." จัดหน่วยรถเคลื่อนที่ไปตามสถาบันการศึกษา

กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ โครงการ "แบรนด์ ยัง บลัด... พลังเพื่อเลือดใหม่" ขอเชิญร่วมทำบุญการบริจาคโลหิต โดยโครงการฯ จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่เข้าไปรับการบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 18-19 เมษายน 2548 ตั้งแต่เว...

การประชุมระดมความคิดเพื่อเสนอผลงานวิจัย "การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย"

กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ นายกำจัด มงคลกุล อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ปี (2547-2556) นั้น มีกลยุทธ์หลักอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง