ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สทนช. ติดตามความก้าวหน้าฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เร่งแผนขุดลอกจัดการมูลดิน-การบริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมรับน้ำหลากปี’63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๐:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด โดยประชุมร่วมกับ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมประมง กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ก่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกบึงบอระเพ็ดเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำภายในบึง และแผนการเคลื่อนย้ายมูลดินที่ได้จากการขุดลอก

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะการเป็นพื้นที่ชะลอน้ำในฤดูน้ำหลาก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบึงบอระเพ็ดจะมีปริมาณน้ำ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากขนาดความจุ 180 ล้าน ลบ.ม.เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกน้อยในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สทนช. คาดการณ์ว่าในอีก 3 วันข้างหน้าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าบึงฯ เพิ่มขึ้น ประมาณ 1.26 ล้าน ลบ.ม. จากอิทธิพลของพายุซินลากู แต่เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้น บึงบอระเพ็ดจะเป็นจุดรับน้ำหลากได้เป็นอย่างดี โดยทำการสูบน้ำเข้าสู่บึงฯ ควบคู่กับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเร่งด่วนปี 2563-2565 ภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ได้แก่ การตรวจสอบการใช้ที่ดินในพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” การบริหารจัดการน้ำโดยปรับเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในบึง สอดคล้องกับการปรับปฏิทินปลูกพืช ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางปี 63 วงเงิน 44 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขุดลอกตะกอนบึงบอระเพ็ดรองรับน้ำในฤดูฝนนี้ไว้ล่วงหน้า ดำเนินการโดยกรมประมงและกรมชลประทาน

ขณะที่การดำเนินการโครงการอื่น ๆ ซึ่งจะพร้อมดำเนินการในปี’64 – 65 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดการเสนอรายละเอียดแผนงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนหลักฯ ต่อไป อาทิ ขุดลอกคลองดักตะกอนขอบบึงฯ ขุดบึงบอระเพ็ดทำวังปลา (Deep Pool) การแก้ปัญหาน้ำท่วม – น้ำแล้ง โดยปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ด ขุดลอกคลองวังนา ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางปอง ซึ่งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนข้างต้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนจะสามารถระบายน้ำได้ 880 ลบ.ม./วินาที พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ เพิ่มความจุได้ 21.5 ล้าน ลบ.ม. และบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ประมาณ 21,000 ไร่ ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำของบึงบอระเพ็ดให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย

“บึงบอระเพ็ดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ซึ่งมีการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ และกำหนดขอบเขตบึงเพื่อเป็นเขตหวงห้าม มีเนื้อที่ 132,639 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ ของ จ.นครสวรรค์ ได้แก่ อ.เมือง อ.ท่าตะโก และ อ.ชุมแสง ซึ่งการดำเนินการแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1. บริหารจัดการ/การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ “ให้ หวง ห้าม” 2. การแก้ปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงของน้ำ จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร ขุดบึง ขุดลอกตะกอนดิน 3. คุณภาพน้ำ ตะกอน และรักษาระบบนิเวศ ขุดลอกทำวังปลา การรักษาระบบนิเวศด้านการประมงของบึงฯ 4. การจัดการน้ำท่วมและบรรเทาอุทกภัย ปรับปรุงทางน้ำเข้า-ออก การชะลอน้ำ กักเก็บน้ำ ลดน้ำท่วม 5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ และ 6. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยสร้างสระเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ทั้งนี้ เมี่อดำเนินการตาม 6 ด้านหลักจะส่งผลให้ภายในปี 2572 จะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้ประมาณ 67 ล้าน ลบ.ม. ลดความเสียหายจากน้ำท่วม 21,000 ไร่ ช่วยพื้นที่ภัยแล้ง 85,000 ไร่” ดร.สมเกียรติ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เกาะติดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง "แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" พร้อมด้วย ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ (ขวา)...

กรมทรัพยากรน้ำ กองกำลังผาเมือง และบริษัท EDS ร่วม โครงการ “ร้อยรัดดวงใจสร้างฝายถวายในหลวง”

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 – 17.00 น. กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ร่วมกับบริษัท อีดีเอส อิเลคโทรนิค ดาต้า ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย จำกัด) และกองกำลังผาเมือง...

ภาพข่าว: แถลงข่าวครบ 100 ปี พระพุทธจ้าหลวงฯ

วิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และชาญวิทย์ นาคะสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เขต 4 ได้ร่วมเป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “ครบรอบ 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น จ.นครสวรรค์” ณ โรงแรมพิมา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง