ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Dow เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดเวิร์คช้อปออนไลน์ “การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน โครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 7” ให้กับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวนกว่า 200 คน มุ่งขยายผลและประยุกต์เทคนิคการทดลองที่มีความปลอดภัย ประหยัด ใช้สารเคมีน้อย สู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นของเด็กไทยทั่วประเทศ โดยมีครูต้นแบบของโครงการฯ ในรุ่นก่อน ๆ ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการสอนที่สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านการลงมือปฎิบัติจริงด้วยชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

“การศึกษาเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 แต่การพัฒนาความรู้ของคุณครูและการเรียนรู้ของเยาวชนก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่สามารถละเลยได้ ในปีนี้เราจึงจัดการอบรมออนไลน์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้แก่ครูไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ครูในต่างจังหวัดได้เข้าร่วมอบรมได้สะดวกมากขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้กับเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมต่อไป” นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

ระบบการเรียนผ่านเทคนิคปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน เป็นสื่อการสอนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ซึ่งหากวงการศึกษาไทยนำเทคนิคมาใช้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเชิงบวกในแง่ของการลดต้นทุนของการใช้สารเคมีและค่าใช้จ่ายลงกว่า 90% ช่วยลดปริมาณของเสียซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ครูก็สามารถสร้างสรรค์โจทย์การทดลองหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดมุมมองการคิดค้นและต่อยอดชุดการทดลองใหม่ ๆ ในชั้นเรียน อันจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนและส่งผลต่อความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

นายพงศกร พรมทา ครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี กล่าวว่า “การทดลองเคมีแบบย่อส่วนจะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงได้ เพราะนักเรียนในโรงเรียนชนบทก็สามารถทำการทดลองแบบเดียวกันได้แม้ว่าที่โรงเรียนจะขาดแคลนเรื่องของสารเคมีหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบให้ความรู้คู่ประสบการณ์จะนำไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างที่นักเรียนสนใจ โดยใช้ความรู้จากวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วย ซึ่งจะทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่าไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัว เมื่อนักเรียนเห็นความสำคัญและสามารถใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ได้จริง นักเรียนก็จะอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปเองได้เรื่อย ๆ โดยที่ครูอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องไปสอนเขาตลอดเวลา นั่นเท่ากับว่าเราสามารถสร้างประชากรของประเทศที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต”

“ในปีการศึกษานี้ เรามีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนจึงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความกระชับ ใช้เวลาการทดลองสั้นลง นักเรียนสามารถทำโครงงานเคมีได้อย่างปลอดภัยจากที่บ้านด้วยอุปกรณ์พื้นฐาน และยังง่ายต่อการถ่ายวิดีโอผลการทดลองให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ปัจจุบัน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติการแล้ว จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้มีอิสระในการทดสอบไอเดีย ออกแบบการทดลองเพื่อตอบคำถามข้อสงสัยของตนเอง ซึ่งต้องการความพร้อมและการเข้าถึงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ควบคู่กับการดูแลให้คำปรึกษาจากครูหรือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่” ดร.ดวงแข ศรีคุณ ครูวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม กล่าวเสริม

“ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา โครงการห้องเรียนเคมีดาวได้จัดอมรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้ครูทั่วประเทศและครูในอาเซียนแล้วกว่า 2,200 คน สร้างครูต้นแบบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนกว่า 90 คนที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนมากกว่า 900 แห่ง ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ ในอนาคต เรายังมีแผนงานในการส่งมอบความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาตร์ไทยและอาเซียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกต่อไป” ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนเคมีดาว กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ 'ดาว’

ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย   และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และคณะที่ปรึกษาฯ นำคณะตัวแทนหมู่บ้านและชุมชน ตำบลพลา ตำบลบ้านฉาง และ ตำบลสำนักท้อน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนไผ่นอกกอ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์...

ภาพข่าว: เปิดงาน “เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ผู้แทนพระองค์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นประธานเปิดงาน “เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง