ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ปี 2563 ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการการพัฒนาพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลาเพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชนชาวสงขลา และบุคคลในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วไป

คุณสมบัติและเงื่อนไข

ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวดเป็นนักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา และบุคคลในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วไปผู้ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบของตนเองผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานการออกแบบได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้นงานผลงานที่ส่งประกวดจะต้องจัดทำหรือผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยนำเข้าประกวดที่ใดมาก่อนในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายผลงานที่ได้รับรางวัล หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รางวัลของผลงานชิ้นนั้น ๆ โดยเจ้าของผลไม่สามารถฟ้องร้องได้ในทุกกรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแบบผลงานที่ได้รางวัลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานผลการทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ได้ผลการพิจารณาและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถนำไปฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ได้

แนวคิดหลักในการออกแบบ

โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังต่อไปนี้โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลาโครงการย่อยที่ 2 ระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะโครงการย่อยที่ 3 ระบบจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่วิสัยทัศน์

โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา เป็นทีมวิจัยที่ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาให้สงขลาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบพันธกิจผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสงขลาเป็นเมืองอัจฉริยะบริการวิชาการเพื่องสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายของโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์ เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครสงขลาไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงานผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 30 ? 30 เซนติเมตร และไม่เล็กกว่า 10 ?10 เซนติเมตร พร้อมทั้งย่อส่วนในขนาด 3 ?3 เซนติเมตร ทั้งแบบสีและขาวดำ จำนวน 1 ชิ้นต่อ 1 ผลงาน ในกระดาษขนาด A4 พร้อมคำอธิบายประกอบแบบตราสัญลักษณ์ในแผ่นเดียวกันส่งผลงานผ่านอิเมล์ โดยบันทึกไฟล์ในนามสกุล tif ความละเอียด 1,200 DPI

การส่งผลงานเข้าประกวด

สมัครเข้าร่วมประกวดออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/12XwbETglwcgHzDvKx5EgmkDfU-ml0-8G-VevFwdWG3o/viewformหรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร จากนั้นกรอกข้อมูลในใบสมัครแล้วส่งไปที่ อีเมล์ cityinfralab@gmail.com หรือ เพจเฟซบุ๊ก City infrastructure labส่งผลงานผ่านช่องทางอีเมล์ cityinfralab@gmail.comส่งผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนนี้จนถึง 10 กรกฎาคม 2563ประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://cityinfralab.rmutsv.ac.th/ และ เพจเฟซบุ๊ก City infrastructure lab

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
ติดต่อสอบถาม

โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาล นครสงขลา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาสงขลาโทรศัพท์ 062-2435571


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฮอนด้า ผนึกความร่วมมือ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดโควตา 20 คน ตั้งเป้าผลิตนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ผู้แทนกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย และ ผศ.ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี (ขวา) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง...

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ ที-เด็ด

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จะจัดแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง