ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.จัดทำแผนส่งเสริม-สนับสนุนผ้าไทย ตามมติ ครม.เน้นบูรณาการภาคีเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมีสาระสำคัญ อาทิ ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน จัดทำแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน รวมทั้งจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

นายอิทธิพล กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติครม. ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดทำแผนการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้นความเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล” และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ๔. เป้าหมายของแผนการบูรณาการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างมูลค่าให้กับผ้าไทย และสร้างความตระหนักรับรู้ การอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้า รวมทั้งยังเป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ๕. แผนการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ประกอบด้วย ๓ แผนหลัก คือแผนการจัดทำฐานข้อมูลผ้าไทย โดยรวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดแผนการพัฒนา/ต่อยอดและการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไทย โดยจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ และแผนการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ แผนการบูรณาการฯ ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมจะเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป

“ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยผ่านกิจกรรมและโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ้าไทยนับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแสดงถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนไทย ควรอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอด ให้คงอยู่สืบไป” รมว.วธ. กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

นักดนตรีแจ๊ส รวมตัว เปิดคอนเสิร์ต ช่วยใต้ ไลฟ์ แจ๊ส ฟอร์ไลฟ์ 3 0 มกราคมที่ ศวท.

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ไฟว์สตาร์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บางกอก แจ๊ส โซไซตี้ โดย มี ดร. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นประธานจัดงาน ด้วยความร่วมมือของนักดนตรีแจ๊ส ทั้งไทยและเทศ และผู้ประกอบการในวงการบันเทิง เปิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง