ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สกสว. - กุนซือวิจัย ร่วมพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเน้นความคุ้มค่าการลงทุนวิจัย - สังคมตรวจสอบได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--magikway

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบและเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2563”   เพื่อร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดสรรงบประมาณวิจัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่ สกสว. ตั้งใจออกแบบขึ้นเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลได้ว่า งบประมาณวิจัยที่ประเทศไทยลงทุนไป เกิดความคุ้มค่าและได้ผลลัพธ์ทางการวิจัยที่ยังผลประโยชน์ต่อประเทศได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

การประชุมครั้งนี้คณะเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ได้ทำการศึกษาโมเดลการออกแบบระบบติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยของประเทศที่น่าสนใจ อาทิ อังกฤษและสิงคโปร์ โดยกรณีของประเทศอังกฤษจะมีจะมีระบบที่ชื่อ “ResearchFish” ระบบติดตามและประเมินของอังกฤษเป็นการรวบรวมผลลัพธ์   และผลกระทบ ของงานวิจัย ที่นักวิจัยป้อนข้อมูลเข้ามาในระบบ   ซึ่งมีผู้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้กว่า 163 องค์กร ใน 9 ประเทศทั่วโลก โดยรองรับ 2 ภาษาทั้ง อังกฤษ และญี่ปุ่น ความโดดเด่นของระบบนี้ คือ มีการรวบรวมข้อมูลมาตามแหล่งต่างๆ แหล่งทุนและนักวิจัย สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดข้อมูลในระบบวิจัยของประเทศ ตลอดกระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้ โดย ResearchFish มุ่งเน้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ภาคประชาสังคม ของประเทศ นอกจากนี้ในส่วนของสิงคโปร์ มีระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่มีสภาวิจัยเป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เน้นการทำงาน เชิงพาณิชย์ ทำงานร่วมกับเอกชน งบประมาณวิจัยจะไหลลงมาระดับกระทรวง ไปที่ด้านการค้าการลงทุนมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มุ่งเน้นการลงทุนงบประมาณวิจัยไปกับทางด้านธุรกิจ การทำงานกับบริษัทข้ามชาติ   อุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ SMEs และมหาวิทยาลัย โดยมีกฎหมายบังคับอย่างเป็นรูปธรรมว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบวิจัยจากภาครัฐต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินโครงการ

สำหรับระบบการประเมินวิจัยของประเทศไทย   ทางคณะทำงานได้ศึกษาข้อมูลของโมเดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.เดิม) ที่มุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วตาม กรอบของโออีซีดี (OECD) อย่างกรณีของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับงบประมาณ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องถูกประเมิน 100 % โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการประเมินภายนอกหน่วยงานวิจัย นอกเหนือไปจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์และประเมินผล เรื่อง ความคุ้มค่าในการลงทุนทำวิจัย ทำให้ที่ผ่านมา สกว. ตอบคำถามผู้กำหนดนโยบายได้ว่า ประเทศไทยควรลงทุนวิจัยด้านใดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

สำหรับความก้าวหน้าของรูปแบบการติดตามและประเมินผลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริหารจัดทุนวิจัย หรือ “พีเอ็มยู” และหน่วยงานในระบบ ววน. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ สัดส่วนงบประมาณที่ พีเอ็มยูสนับสนุนทุนวิจัย เทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ประสิทธิภาพในการให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย ความสอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนี้ แนวทางการประเมินของพีเอ็มยูจะมุ่งเน้นการใช้วงเงินงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสัดส่วนจำนวนโครงการด้าน ววน. ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ต่อจำนวนโครงการที่สิ้นสุด เป้าหมายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นรายปี ของแต่ละแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการสร้างผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมถึงโครงการที่มีผลกระทบสูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือผลงาน ววน. พร้อมระบุมูลค่าของผลกระทบที่เกิดขึ้น ในระบบสารสนเทศกลางด้านวิจัยชื่อ NRIIS โดย สกสว. จะหนุนเสริมเครื่องมือ การจัดฝึกอบรม การจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยติดตามและประเมินผลของพีเอ็มยู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งศาสตร์ด้านการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรม อาทิ อบรมการใช้โปรแกรมที่ช่วยคำนวณผลลัพธ์และผลกระทบของการดำเนินงานโครงการ เผยแพร่คู่มือในการติดตามและประเมินผลงานวิจัย ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานในระบบ ววน. เป็นต้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ครบรอบ 50 ปี มจธ

นายประเสริฐ ประสิทธิพยงค์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเอสเนเจอร์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน เข้าร่วมงาน “5 ทศวรรษผลงานวิจัยและนวัตกรรม มจธ.” เพื่อแนะผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์” เอสเนเจอร์”...

หุ้นกู้ ควอลิตี้ เฮ้าส์ เริ่มซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 26 ม.ค. นี้

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2547 ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง