ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

แปลงใหญ่มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ เน้นเก็บเกี่ยวหัวมันฯ ต้องครบอายุ ช่วยเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ขายได้ราคา คาดโควิด-19 คลี่คลาย ทิศทางส่งออกดีขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวทัศนีย์   เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สศท.5) เพื่อติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังในพื้นที่ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมากว่า 30 ปี และเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งโครงการแปลงใหญ่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งการผลิตและการจำหน่าย มีตลาดรองรับแน่นนอน สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มันสำปะหลังของจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปลูกมันสำปะหลัง การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง รวมถึงสนับสนุนเครื่องสับหัวมันสำปะหลัง สำหรับแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด เป็นการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการขายหัวมันสำปะหลังสด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนในช่วงของสถานการณ์ที่ราคามันสำปะหลังลดลง รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก   มันสำปะหลัง ปี 2562/63 โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25 % กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน ช่วงเวลาขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

ด้านนายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวเสริมว่า จากการติดตามของ สศท.5 พบว่า ปัจจุบันแปลงใหญ่   มันสำปะหลัง ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีสมาชิก 35 ราย พื้นที่ 600 ไร่ โดยในปีเพาะปลูก 2562/63 ต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,188 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 ผลผลิตเฉลี่ย 3,177 กิโลกรัม/ไร่ ราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 2.04 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 292 บาท/ไร่ ทั้งนี้ จากผลกระทบภัยแล้ง และการระบาดของโรคแมลง ส่งผลให้มันสำปะหลังชะงักการเจริญเติบโต หัวมันโตไม่เต็มที่ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันราคาหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 ราคาเฉลี่ย 1.58 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งในหัวมันสำปะหลังลดต่ำลง และสถานการณ์การระบาด   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลง อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์   การแพร่ระบาดดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ครบอายุ ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นเชื้อแป้งสูง น้ำหนักดี ขายได้ราคาดี หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีอายุน้อย จะทำให้มันสำปะหลังหัวเล็ก การสะสมน้ำหนักต่ำ ผลผลิตต่อไร่น้อย รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้มันสำปะหลังมีอายุมากกว่า 18 เดือน และไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุก เพราะจะทำให้มีเปอร์เซนต์แป้งต่ำ หากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมิ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4446 5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตือนน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร สศก. ระบุ ปากตะคลอง ฉะเชิงเทรา พบเกินกว่ามาตรฐาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 16 เผย พบปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ระบุ เจอความเค็ม 30.59 กรัม/ลิตร ณ ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้ปิดประตูระบายน้ำในคลองต่างๆ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง