ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ เข้มกันโควิด-19 เปิดบริการออนไลน์ครบทุกด้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ คุมเข้มมาตรการป้องกันและรับมือ โควิด-19 เน้นความปลอดภัยบุคลากรและสถานที่ พร้อมอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ “เฉลิมชัย”สั่งลดขั้นตอนติดต่อ พร้อมให้บริการผ่านระบบออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่แต่แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นกัน ในขณะนี้รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องกันสกัดกั้น ชะลอ และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมาเป็นลำดับและประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน ตามความคืบหน้าของสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำทางการแพทย์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคมความเป็นอยู่ เศรษฐกิจการครองชีพ ทรัพยากรของรัฐด้านการสาธารณสุขและป้องกันการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การ และดำเนินมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ และมาตรการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

“ทั้งนี้ สำหรับมาตรการป้องกันในด้านของด้านบุคลากร ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ วางเจลล้างมือ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำแนวปฏิบัติของบุคลากร ออกประกาศมาตรการป้องกัน และจัดที่พักให้บุคลากร ส่วนในด้านด้านสถานที่ ให้มีการฉีดฆ่าเชื้อ/ทำความสะอาด พร้อมจัดให้มีระยะห่างทางสังคมของผู้ปฏิบัติงานและการปิดสถานที่”

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อไปว่า สำหรับการให้บริการแก่ประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการติดต่อราชการ และปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 จึงปรับเปลี่ยนมาให้บริการทั้งการลดขั้นตอนต่างๆรวมถึงการเปิดให้มีการติดต่อผ่านผ่านระบบออนไลน์ในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อได้ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการรับคำร้องขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียน/กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และให้คำปรึกษาการขอกู้เงินกองทุนฯ/กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผ่านทาง โทรศัพท์ E-Mail ระบบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร https://www.opsmoac.go.th และยืนเรื่องด้วยตนเอง รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากเกษตร/ประชาชน ผ่าน 9 ช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ สำนักงานรัฐมนตรี โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (web portal) ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ call center 1170 และเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองกรมพัฒนาที่ดิน การแจกจ่ายสารเร่ง พด. ปรับเปลี่ยนวิธีการแจกจ่ายจากเดิมต้องให้เกษตรกรยื่นแสดงความต้องการต่อเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดแจกจ่าย ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรยื่นความต้องการต่อเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบแสดงความต้องการ เจ้าหน้าที่จะนำสารเร่งมอบให้เกษตรกร ณ จุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อกรมวิชาการเกษตร อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ นำเข้าและส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต งานบริการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองงานบริการต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยให้ประชาชนที่มาขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารคำขอต่าง ๆ และกรอกแบบฟอร์มส่งทางระบบออนไลน์ หรือยื่นคำขอผ่านทางอีเมล หรือโทรสาร โดยจัดทำเป็นอินโฟแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์กรม เว็บไซต์หน่วยงาน http://www.doa.go.th/th/?p=18593 และข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนกรมส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น farmbook (สำหรับเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว) และรับฝากร้านขายสินค้าเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับบริการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook , Website line Instagram Twitter หรือ โทรศัพท์/โทรสาร ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนา Mobile Application “ระบบบริการข้อมูลสหกรณ์ Coop Care” เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตร/การสหกรณ์ แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปองค์การสะพานปลา ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยมีมาตรการเข้มงวดในเรื่องสุขอนามัย และมีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค ร่วมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์กรมประมง เรื่องใบอนุญาต ใบอนุมัติ ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ รวมทั้งออกประกาศยืดเวลา ขยายเวลา หนังสืออนุญาต ใบอนุญาต การรับ การจดทะเบียน ที่กำลังหมดอายุในช่วงนี้ออกไปจนกว่าจะประกาศยุติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรมปศุสัตว์ เรื่องใบอนุญาต ใบอนุมัติ ปรับรูปแบบการให้บริการ โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ สถานีขนส่ง สนามชนโค และสนามชนไก่ จำนวน 128 แห่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ บริการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การให้บริการการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่าน https://www.acfs.go.th และ lineกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพิ่มช่องทางการขอคำแนะนำหรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรมฯ ผ่านศูนย์บริการประชาชน (Call center) โทร 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 E-mail :cad@cad.go.th รวมทั้งการให้บริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์เพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปรับแบบฟอร์มการโอนสิทธิ์รับมรดกที่ดิน เพื่อให้เกษตรสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และบริการให้คำแนะนำผ่าน Call Center 1764 รวมทั้งให้บริการตามปกติ ณ ศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. ทุกจังหวัดกรมการข้าว ตอบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว ผ่านช่องทาง Application Line หรือ โทรศัพท์กรมชลประทาน ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ และสายด่วน 1460สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้บริการข้อูมลที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านช่องทาง ออนไลน์ Application และ Facebookกรมหม่อนไหม บริการวิชาการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์และทาง Application Lineการยางแห่งประเทศไทย ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านช่องทาง Application line และ Facebookองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย งานบริการสัตวแพทย์ผ่านทาง Video Call


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ - ซีพีคว้า 102 รางวัลความปลอดภัย มากสุดในประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2553 ให้แก่ นายสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง