ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ. แนะข้อควรปฏิบัติงานบวช-งานแต่ง-งานศพ ห่างไกลโควิด-19 เน้นสวมหน้ากากอนามัย-ตั้งจุดคัดกรอง-เว้นระยะห่าง-ลงทะเบียนคนเข้าร่วมงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการ ๖ ด้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย โดยเพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับพื้นที่ หรือสถานที่ที่ยังต้องเปิด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพได้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงกำหนดข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ ข้อปฏิบัติทั่วไป ๑. บัตรเชิญเข้าร่วมงานควรระบุให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ และโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปด้วย ๒. จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที ๓. จัดให้มีการลงทะเบียน หรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และเฝ้าระวังโรคในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากงานดังกล่าว

๔. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ ๕. ให้ผู้เข้าร่วมงาน และพนักงานทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย ๖. ให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ๗. หากมีการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง และต้องจัดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน หรือจัดเป็นอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน ๘. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ๙. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน ที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อยๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ ๑๐.งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด ๑๑.ควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด ๑๒. ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน และ๑๓. กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในงาน ให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที

นายอิทธิพล กล่าวว่า นอกจากนี้วธ. ยังได้จัดทำข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติเฉพาะการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรสและงานฌาปนกิจศพ เพิ่มเติมจากข้อปฏิบัติทั่วไป โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย งานบรรพชาอุปสมบท ให้งดการแห่นาคจากบ้านไปวัด โดยการแห่นาครอบโบสถ์ ให้ตั้งแถวตอนลึก เว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร และขอความร่วมมืองดโปรยเหรียญหว่านทาน รวมทั้งพิธีอุปสมบทในโบสถ์ควรจำกัดจำนวนคนเพื่อป้องกันความแออัด สำหรับงานมงคลสมรส ให้มีพิธีแห่ขันหมากเฉพาะเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร การรดน้ำสังข์ควรจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และกำหนดคนเข้ารดน้ำสังข์เท่าที่จำเป็น เช่น บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ หรือแขกผู้ใหญ่เท่านั้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดงานฌาปนกิจศพ ให้จัดอาสนะสงฆ์ มีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จัดเก้าอี้นั่งสำหรับแขกที่มาร่วมฟังสวดอภิธรรม หรือร่วมฌาปนกิจศพ ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร พิธีแห่ศพเวียนเมรุให้ตั้งแถวตอนลึกเว้นระยะห่างกันระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร รวมทั้งการขึ้นวางดอกไม้จันทน์ให้จัดแถวระยะห่างระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร กรณีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับกรณีศาสนาอิสลามให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้ การจัดงานทุกงานต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พร้อมทั้งมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และประกาศ หรือคำสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กทม.รณรงค์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคติดต่อ

กทม.สร้างมาตรการเชิงรุก รณรงค์เด็กประถมศึกษาล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียน หวังลดการติดเชื้อและการแพร่ของเชื้อโรคสู่ผู้อื่น รวมทั้งช่วยลดการติดต่อของโรคต่างๆ อาทิ ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง โรคมือ เท้า ปาก และอุจจาระร่วง ฯลฯ นำร่อง 20 โรงเรียนในพื้นที่เขตบาง...

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง