ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า "ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 "

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--สำนักงาน กกพ.
บทบาทสื่อมวลชนกับความยั่งยืนด้านพลังงานไทย

ความมั่นคงทางพลังงาน การหาแหล่งพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะบทบาทของสื่อมวลชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำทางความคิดสามารถสื่อสารและให้ความรู้ที่ถูกต้องสู่สาธารณะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจึงได้มีการสนับสนุนบทบาทสื่อมวลชนไทยให้เป็นต้นแบบของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง "เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า" ในอนาคต

จุดกำเนิดโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจเรื่องพลังงานทางเลือก เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทย พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ

สื่อมวลชนไทยผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สำหรับบทบาทของสื่อมวลชนไทย นางดรุณวรรณ มองว่า ไม่ใช่มีความสำคัญเฉพาะการสื่อสารสาธารณะเท่านั้น แต่จะต้องมีบทบาทนำในการเป็น Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงโครงการฯนี้จึงเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และจากขยะเพื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สาธารณะ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ ทำให้ภาคประชาชนหรือสาธารณชนได้เข้าใจถึงความจำเป็นของการมีพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเมื่อภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้อย่างถ่องแท้แล้ว จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน สังคม และประชาชนโดยทั่วไป

ชุมชนได้ประโยชน์ ประเทศชาติมีความมั่นคง

หากพูดถึงขยะปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ และมีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ การนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้น นับว่ามีประโยชน์ในหลายมิติ ทำให้ปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่มีปริมาณลดลง ส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สร้างรายได้แก่ชุมชน ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรบนโลกได้อย่างคุ้มค่า

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าได้มีการจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เรียนรู้และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะขนาดกำลังการผลิต 180 เมกะวัตต์ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีระบบบริหารจัดการที่ดี ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ คอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุ นักจัดรายการโทรทัศน์   สื่อออนไลน์จากสำนักข่าวต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยภายในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอีกจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จะลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ตามลำดับ

สำรวจความคิดเห็นสื่อมวลชนทุกภูมิภาค

นอกจากการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เรียนรู้และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแล้วนั้น อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือการลงพื้นที่ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชน (Focus Group) ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งหลังการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนพบว่าสื่อมวลชนปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านพลังงานพอสมควร เพียงแต่ทางโครงการฯได้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นภาพรวมของสถานการณ์พลังงานในประเทศ โดยมีนายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีที่สำคัญรวมถึงได้มีการสอบถามถึงข้อมูลที่สื่อต้องการนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าสื่อในเครือข่ายสามารถสื่อสารและได้ข้อมูลด้านพลังงานทางเลือกที่ตรงความต้องการ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้สาธารณชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่สำคัญที่สุดไม่ได้แค่เพียงให้องค์ความรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชนเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นเป็นเรื่องของประเทศชาติ เมื่อประชาชนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงานทางเลือกแล้ว ในอนาคตบุตรหลาน และคนในรุ่นต่อ ๆ ไปจะเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ

สื่อมวลชนพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย

ดร.นงค์นาถ ห่านวิไล สื่อมวลชนอาวุโส ผู้ดำเนินรายการ ลับคมธุรกิจ FM 90.5 MHz หนึ่งในสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า สื่อมวลชนจะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์มาก เพราะปัจจุบันเรื่องพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนอีกต่อไป ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง

ดร.นงค์นาถ กล่าวต่อว่าในฐานะสื่อมวลชนมองว่าการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานอย่างถูกต้องมีความจำเป็นและสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือต่อภาคประชาชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งถือเป็นด่านแรกในการรับข้อมูล ข่าวสาร หากมีการสื่อสารข้อมูลออกไปให้ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพแล้ว ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้คาดว่าสื่อมวลชนที่จะเข้าร่วมเครือข่ายมีกว่า 30 คนจะมีความรู้ความเข้าใจในพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ เกิดเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าและมีการวางแผนในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ไปยังสาธารณชน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 31...

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ครม. มีมติแต่งตั้ง 7 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จากที่มีผู้สมัครรับการคัดเลือกทั้งหมด 64 ราย โดยผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 13 คน เพื่อเข้ามาทำหน้าที่กำกับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง