ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.มหิดล เตรียมพร้อมมุ่งสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เปิดห้องปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยต้นแบบของประเทศที่จะขึ้นไปอยู่ใน 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ทำรายได้จากนวัตกรรมเป็นลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากการผลักดันงานวิจัยที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากว่า 30 ปี ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเดงกี่ หรือ ไข้เลือดออก ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังทำการศึกษาวิจัยในคน และมีแนวโน้มที่จะนำออกไปสู่ตลาดโลก เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก

อาจารย์ ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงนโยบายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันฯ โดยมองไปถึงตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 2 มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยได้เปิดให้นักศึกษาทางการแพทย์จากประเทศอินโดนีเซียมาศึกษาดูงานเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่สถาบันฯ เพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยในปีที่ผ่านๆ มาได้จัดให้มีกิจกรรม 3 ช่วง คือ เดือนมกราคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน

อาจารย์ ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ปกตินักศึกษาแพทย์ที่มาดูงานจะยังไม่มีพื้นฐานทางด้านงานวิจัย เพราะฉะนั้นเราจึงปูพื้นให้ก่อนในสัปดาห์แรกที่มาถึงว่า งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร โดยสอนให้รู้จักการใช้เครื่องมือ และเทคนิคพื้นฐานต่างๆ ทางชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตลอดจนได้ให้ปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัคซีน ธาลัสซีเมีย การวิจัยระบบประสาท ไวรัส แบคทีเรีย และการวิจัยทางด้านอณูชีววิทยาอื่นๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ได้แก่ กุ้ง และมันสำปะหลัง จากนั้นนักศึกษาจะได้ทำโครงการวิจัยเล็กๆ และนำเสนอผลการวิจัยทั้งที่ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และที่มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาจะได้ฝึกตั้งโจทย์วิจัย คิดกระบวนการแก้ปัญหา และฝึกทำวิจัยจริงๆ โดยได้รับการปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางสถาบันฯ ได้จัดมีการฝึกอบรมเสริมทางด้านการเขียนรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Report) ให้อีกด้วย

Mr.Ulum Nidhamuddin นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Swadaya Gunung Jati ประเทศอินโดนีเซีย กล่าวถึงความมุ่งหมายในการศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้แก่ การตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุศาสตร์โดยการวิเคราะห์ PCR การออกแบบยาในระดับโมเลกุลถึงโรคเฉพาะทาง เทคนิคทางโมเลกุล/ไวรัสวิทยา ซึ่งมหาวิทยาลัย Swadaya Gunung Jati กำลังมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรม โดยส่วนตัวประทับใจการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และไวรัส เนื่องจากได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสวิทยา ได้รู้จักกับการติดเชื้อไวรัสที่พบมากที่สุดในชีวิตประจำวัน ได้ฝึกการระบุและวิเคราะห์ทางไวรัสวิทยา ศึกษาแนวโน้มของปัญหาการติดเชื้อไวรัสที่ท้าทายในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาวัคซีนที่เกี่ยวข้อง โดยหวังจะนำประสบการณ์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ต่อไป ซึ่งประสบการณ์ต่างๆ   ที่ได้รับจากโครงการฯ นั้นมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

“ธาลัสซีเมีย” เป็นโรคที่มักพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพบมากทั้งในประเทศไทย และอินโดนีเซีย จากการแลกเปลี่ยนวิชาการทำให้เราได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ว่า พยาธิสภาพของโรคในคนไข้ที่ยังได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างไร หากได้รับยาตัวใหม่ๆ จะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ และพัฒนาการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ในอนาคต โดย Ms. Apriliani Nur Puspita Sari ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Swadaya Gunung Jati ประเทศอินโดนีเซียเช่นกัน เล่าว่า มีความสนใจในห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย เนื่องจากได้เรียนรู้จากข้อมูลทางคลินิกจากผู้ป่วยจริง การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียสำหรับคู่สมรสที่มีความเสี่ยงสูง การวิเคราะห์ดีเอ็นเอเพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมแก่ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยได้มีโอกาสไปฝึกภาคสนามที่ คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล คอยอธิบายเกี่ยวกับพยาธิสภาพของผู้ป่วย อาการทางคลินิก ลักษณะทางพันธุกรรม และการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการฯ มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมาย รู้สึกประทับใจในความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและอาจารย์ที่มีคุณภาพ คิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และหวังว่าในอนาคตจะได้กลับมาอีกเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล

“งานวิจัยในยุคปัจจุบันไม่อาจมุ่งเน้นแค่งานวิจัยพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องทำงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม และประเทศชาติ โดยเรามองไปถึงร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนางานวิจัยของเราให้ไปสู่ระดับความเป็นสากลมากขึ้น และนำองค์ความรู้นั้นไปช่วยแก้ไขปัญหาของระดับชาติและนานาชาติได้ด้วย” อาจารย์ ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ครบรอบ 50 ปี มจธ

นายประเสริฐ ประสิทธิพยงค์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเอสเนเจอร์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน เข้าร่วมงาน “5 ทศวรรษผลงานวิจัยและนวัตกรรม มจธ.” เพื่อแนะผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แบรนด์” เอสเนเจอร์”...

สมเด็จพระเทพฯ ทรงแนะต้องพัฒนาการบริหารวิทย์ให้ทันกับโลก

กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--วทท. สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์วิทย์ ตรัสวิทย์และเทคโนโลยีเป็นตัวการทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีบางอย่างมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์ ทรงแนะพัฒนาการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับภู...

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ส่งค่ายเทป SMEs ประกวด Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมพร้อมร่วมประกวดโครงการ Moot Biz เล็งธุรกิจค่ายเทปSMEsแนวดนตรีไทยประยุกต์ โรงเรียนสอนดนตรีSMEsหลักสูตรมาตรฐาน สากล เผยนำผลวิจัยค้นคว้าด้านดนตรีมาใช้ในการทำแผนธุรกิจส่งประกวด อาจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง