ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ปี 63 เดินหน้า 19 โครงการ วงเงินกว่า 387 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่านโยบายสำคัญที่รัฐบาลปัจจุบัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร โดยผ่านการ   บูรณาการการทำงานในรูปคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนราพัฒน์ แก้วทอง) เป็นประธานกรรมการ และ สศก. เป็นฝ่ายเลขานุการการ โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของประเทศ และสนับสนุนให้มีการนำนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรของประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินงานของคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรอุตสาหกรรม   2) คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกระจายและขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของไทย และ 3) คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรชุมชน

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สำหรับปี 2563 สศก. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ปี 2563 – 2565 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร จำนวน 19 โครงการ วงเงินรวม 387.34 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกเป็นโครงการที่สนับสนุนแนวทางภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ปี 2563 – 2565 ประกอบด้วย 1) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การเกษตร จำนวน 9 โครงการ วงเงินรวม 292.37 ล้านบาท อาทิ โครงการยกระดับการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกให้ได้มาตรฐาน โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของสถาบันเกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (เชื่อมโยงตลาด 3 ระดับ คือ ตลาดชุมชน ตลาดภูมิภาค และตลาดสากล)   2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร จำนวน 8 โครงการ วงเงินรวม 92.61 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาด่านตรวจพืช ประมงและปศุสัตว์ในพื้นที่ต่าง ๆ โครงการพัฒนาศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) ในภาคเหนือและภาคตะวันออก โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (NSW)   และ 3) ด้านการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์การเกษตร จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 2.36 ล้านบาท อาทิ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (GDPภาคเกษตร) และการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ในช่วง ปี 2563 - 2565

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการลดต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ลดการสูญเสียของผลผลิต และรักษาคุณภาพผลผลิต ตั้งแต่การจัดการในฟาร์มของเกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกรไปสู่การส่งมอบหรือขนส่งผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความ     พึงพอใจ ทั้งในด้านคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรและระยะเวลาในการให้บริการที่รวดเร็ว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง