ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยพาณิชย์เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ขอพนักงานงดเดินทางตปท. เพิ่ม Thermo Scan ดูแลพนักงานและลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๖:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคารทุกกรณี พร้อมให้พนักงานกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างประเทศทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเพิ่มจุดติดตั้ง Thermo Scan และเครื่องฟอกอากาศเพื่อดูแลพนักงานและลูกค้าอย่างทั่วถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยขอให้พนักงานงดการเดินทางต่างประเทศในธุรกิจของธนาคารทุกกรณี งด หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางส่วนตัวไปต่างประเทศในประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เวียดนาม และมาเลเซีย หากมีความจำเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นรายกรณี นอกจากนี้ พนักงานทุกคนต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างประเทศทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว   และประกาศงด หรือ หลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนาภายนอก งด หรือ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชนหนาแน่น หากมีความจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

พนักงาน หรือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือทั้งพนักงานและบุคคลที่อาศัยในบ้านเดียวกัน มีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยง ให้ดำเนินการตามประกาศของธนาคาร โดยให้หยุดพักสังเกตอาการ (Self-quarantine) 14 วัน โดยถือเป็น Work from home และระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และขอให้พนักงานที่ Work from home งดการเดินทางออกจากที่พำนัก (Self quarantine) เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับทางธนาคาร ทางธนาคารจึงได้ออกมาตรการพิเศษสำหรับพนักงานกลุ่มธนาคารทุกระดับชั้น ในการงดรับนัดหมายประชุมและพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก ที่เดินทางมาจากประเทศหรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ในทุกกรณี ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และให้ใช้ช่องทางอื่นแทน เช่น Teleconference, VDO Call เป็นต้น

สำหรับบุคคภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในธนาคาร เช่น Vendor, Outsources, Consult เป็นต้น ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งเกณฑ์การปฏิบัติตามประกาศของธนาคาร และหากพบว่า พนักงานมีอาการป่วย หรือ พบผู้มีอาการต้องสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และแจ้งหน่วยงานความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมง

ด้านมาตรการดูแลพนักงานและบุคคลภายนอก รวมถึงลูกค้าของธนาคารนั้น ธนาคารได้เพิ่มจำนวนกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิ หรือ Thermo Scanรวม 9 เครื่อง จากปัจจุบันที่ติดตั้งเครื่องดังกล่าวบริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนขึ้นอาคารสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ อุณหภูมิร่างกายต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา หากมีอุณภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยติดตั้งเครื่อง Thermo Scan เพิ่มเติมตามอาคารสำนักงานของธนาคาร เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และกำหนดจุดคัดกรอง จำกัดทางเข้าออกอาคาร กรณีมีการระบาดในพื้นที่ตามแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อร้ายแรง

กรณีผู้มาติดต่อที่เป็นชาวต่างชาติธนาคารจะขอดู passport ก่อน หากมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารพิจารณาติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่ Public area และพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานกลุ่มที่ใช้บริการรถรับส่งพนักงาน เช่นการทำความสะอาด/การสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งเพิ่มรอบการทำความสะอาดราวบันไดเลื่อน ปุ่มลิฟท์ พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโถงลิฟท์ รวมทั้ง จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าลิฟท์ และประตูทางเข้าอาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารจะดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนที่เข้าทำงานภายในร้านค้าและอาคารสำนักงาน ต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา แล้วติดสติกเกอร์ สีต่างๆ (สีสติกเกอร์จะเปลี่ยนทุกวันเพื่อการตรวจสอบ)   ตรวจวัดอุณหภูมิผู้รับเหมาทุกคนก่อนแลกบัตรขึ้นอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนแลกบัตรเข้าห้องฝึกอบรม ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน   คนสวน ทุกคน ขณะรวมแถวก่อนปฏิบัติงาน

ด้านเครือข่ายสาขาจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการลูกค้า และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยงหากพบการติดต่อในพื้นที่

ขณะเดียวกันธนาคารได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทุกวัน ทั้งนี้ยังไม่มีพนักงานของธนาคารที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุนผู้ประสบภัยสึนามิ มุ่งช่วยเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--ธ.ไทยพาณิชย์ ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ โดยเปิดบัญชี "ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางบัญชีเลขที่ 111-3-05400-9 นั้น...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง