ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

3 หน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล Safety Thailand Run 2020 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กระทรวงแรงงาน

3 หน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” (เซฟตี้ ไทยแลนด์ รัน 2020) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณะประโยชน์ คาดมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3,000 คน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในงานแถลงข่าว “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 (เซฟตี้ ไทยแลนด์ รัน 2020)ว่าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง
ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รวมทั้งความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อีกทั้งเป็นการณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงาน

และเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Safety Thailand Run 2020” ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

ณ อุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะทางคือ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร

และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภททั่วไปในระยะทางมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี สำหรับรายละเอียดของกิจกรรม
ผู้จัดงานจะได้นำเสนอรายละเอียดให้ทราบต่อไป

รศ. ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

ในพระราชูปถัมภ์

กล่าวถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ว่า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกรมแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2530 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งในขณะปฎิบัติหน้าที่และในชีวิตประจำวัน

และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาคมฯ

จึงได้รับให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ในการนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ในเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ทั้งยังนำโครงการยุทธศาสตร์ Vision

Zero และ 7 Golden Rules จาก International

Social Security Association (ISSA) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง

Safety Thailand จึงได้ตั้งชื่อโครงการเดิน – วิ่งการกุศลนี้ว่า “Safety Thailand Run 2020”

ด้าน ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า อีคอนไทย ในฐานะตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ภาคเอกชน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทยของลูกจ้างทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคม จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของนายจ้างและผู้ประกอบกิจการในการรับผิดชอบต่อลูกจ้างและสังคมโดยรวม

ขณะเดียวกัน นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิฯ มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและนอกงาน ในรูปแบบขององค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานทั้งในงานและนอกงานต่อไป โครงการเดิน-วิ่งการกุศล Safety Thailand Run 2020 ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.30-09.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คาดว่าจะมีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน โดยผู้ชนะเลิศประเภททั่วไป (Overall) ในระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย โดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทมินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท และประเภท VIP ค่าสมัคร 1,200 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ https://str.regist.co/register


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง