ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ "โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง" ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลองค์กรหนึ่ง จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๑๕ นับถึงวันนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มีอายุถึง ๔๘ ปี ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยั่งยืน โดยมีระบบปฏิบัติการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ,ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมทั่วไปจัดให้มีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ศึกษาดูงาน การแสดงปาฐกถา การอภิปราย การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ ตลอดจนการให้ขวัญกำลังใจยกย่ององค์กรและบุคคลต่าง ๆ

ในการนี้สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสอันดีนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่องค์กร และบุคคลดีเด่นต่าง ๆ อาทิ องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดีเด่น, สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น, บุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และให้โอวาทต่อผู้ร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มากล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย และการอภิปรายในหัวข้อ "โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พลอากาศตรี.หม่อมหลวงเฉกฉันท์ เกษมสันต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ /นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ผู้แทนผู้ปกครอง / พ.ต.อ.ธมนูญ ไฝจู ผู้แทนผู้ปกครอง / ดร.โนชญ์ ชาญด้วยกิจ ผู้แทนผู้ปกครอง / นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินรายการโดย นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในหัวข้อ "โลกเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยต้องเปลี่ยนแปลง"

๒.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลดีเด่นประจำปี ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ / ประธานชมรมฯ / อุปนายกฯ / กรรมการสมาคมฯ / ชมรมฯ และบุคคลที่มีผลงานดีเด่น

๓.เพื่อรายงานการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ในรอบ ๑ ปี

๔.เพื่อให้สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนโรงเรียน และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน

ในการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วยนายกสมาคมฯ / ประธานชมรมฯ / อุปนายกฯ / กรรมการสมาคมฯ / ชมรมฯและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น / เครือข่ายผู้ปกครอง / กรรมการดำเนินงาน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้คาดว่าผู้ร่วมประชุมสัมมนาจะได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุตรหลาน และเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างขวัญกำลังใจแด่บุคคลที่ทำงานทุ่มเทเสียสละเป็นประโยชน์ทางการศึกษา

สำหรับความพร้อมเรื่องการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ตลอดจนคณะครู, สมาคมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อให้เกิดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสัมมนาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ตลอดจนสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงราย ที่มาร่วมประชุมรับทราบข้อมูลเพื่อเผยแพร่รายละเอียดการจัดงานต่อไป และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประทศไทยได้ที่ www.cptt.or.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: องคมนตรีเปิดงาน การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น

นัฎฐชัย มาลัย (ที่ 2ขวา) รองผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ให้การต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ที่ 2ซ้าย) องคมนตรี ในฐานะเป็นประธาน "การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สามสมอสมาคม และพิธีส่ง-มอบหน้าที่นายกสมาคม

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสามสมอสมาคม เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๔๗ ของสามสมอสมาคม ณ นันทอุทยานสโมสร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘ และ พลเรือเ...

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเหนือช่วงหนาว เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ยอดจองห้องพัก ร้อยละ 70-100

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เขต 2 รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว ในพื้นที่ 4 จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2547 - 2 มกราคม 2548 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน และ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง