ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วว. รวมพลังพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เสริมแกร่ง OTOP/SMEs โดยกลไกฝึกอบรม BRAND DNA 4 ภูมิภาค ขับเคลื่อนผ่านโครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม รองรับการเปิดเสรี AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ OTOP / SMEs 4 ภูมิภาค จัดฝึกอบรม "ค้นหา BRAND DNA กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA" หรือ BRAND DNA 2020 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หวังนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการบรรจุภัณฑ์ เข้าไปยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ AEC อย่างยั่งยืน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "ค้นหา BRAND DNA กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA" หรือ BRAND DNA 2020 เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ "ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs" ซึ่ง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้ารับการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมขึ้นในภาคต่างๆ รวม 4 ครั้ง โดยมีเป้าหมายการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวนประมาณ 50 ราย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563

"...การฝึกอบรมที่กรุงเทพฯในวันนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยในครั้งที่ 1 ถึง 3 วว. ได้จัดฝึกอบรมที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และที่จังหวัดสงขลา ตามลำดับ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นของประเทศไทย ในการดำเนินงาน วว. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท Informa Markets จำกัด ผู้จัดงานซีพีเอชไอ เซาท์ อีสต์ เอชีย และโพรแพ็ค เอเชีย พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ประธานหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP กว่า 450 ท่าน เข้ามาร่วมกิจกรรม นับเป็นการรวมกลุ่มพันธมิตรที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศอย่างแท้จริง โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เสริมศักยภาพและถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรมืออาชีพ ในกรอบความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด การออกแบบและเทคโนโลยีการผลิต จากต้นแบบไปสู่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วางจำหน่ายจริงที่มีต้นทุนเหมาะสม การทดสอบและยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการ "ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs" ว่า มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประกอบการรูปแบบเดิมด้วย ดังนั้นในการสร้างผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด จึงเกิดแนวคิดใหม่ในการดำเนินงานภายใต้แนวคิดว่า "ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะประสบความสำเร็จและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ต้องรู้จักแก่นแท้หรือตัวตนของผลิตภัณฑ์ของตนเองก่อนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์" เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นได้เป็นอันดับแรกนั่นเอง วว.โดย ศบท.จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการ "ค้นหา Brand DNA….กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA" ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รู้จักตัวตนของตนเอง ก่อนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการแข่งขัน

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานโครงการ "ค้นหา Brand DNA….กำหนดทิศทางของแบรนด์และองค์กรด้วย DNA" ว่า ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด ได้แก่ 1.หลักสูตรอบรมพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการบูรณาการความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นด้านการตลาด และความรู้ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ 2.Workshop อบรมเชิงลึกในการค้นหา DNA ของตนเอง ด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องราวผลิตภัณฑ์ของตนเอง ในฐานะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ตัวตนที่แท้จริงของผู้ประกอบการออกมาก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) และบรรจุภัณฑ์ของตน

"...การที่ได้รู้จัก DNA และตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดีไซน์การไปต่อของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและตรงเป้าหมายได้มากขึ้น ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการคิด ค้นคว้า และหาวิธีการออกแบบที่ดี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน มีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตน โดยเริ่มต้นจากจุดแรกคือ "ถอดรหัส BRAND DNA" ของผู้ประกอบการออกมาก่อนที่จะเข้าสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างผู้ที่มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาดร่วมกัน..."ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. กล่าว

ผู้สนใจขอรับบริการ คำแนะนำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ของ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ติดต่อได้ที่ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ด้านบริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2579 1121 ต่อ 3101 หรือ 081 702 8377 อีเมล packtest@tistr.or.th ด้านบริการข้อมูลและจัดสัมมนา โทรศัพท์ 0 2579 1121 ต่อ 3208 หรือ 086 546 6114 โทรสาร 0 2579 7573 อีเมล TPC-tistr@tistr.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง