ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ครม. เคาะ 3 เรื่องรวด แผนการอุดมฯ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ กรอบงบ ววน. ปี 64 และ กรอบงบอุดมฯ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนฯ ตามความต้องการของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--สอวช.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 10,250 ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 47,192 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า วันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ตามที่ อว. เสนอ ซึ่งร่างแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาก่อนหน้านี้แล้ว โดย(ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลนให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศสตร์ของประเทศ การสร้าง Career for the future สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการพัฒนาทักษะให้มีงานหรืออาชีพที่มีผลิตภาพหรือรายได้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และวิจัยอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยที่เป็นการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการทำงานร่วมกันเป็น Consortium ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ และต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพผลงานวิจัยสังคมที่นำไปแก้ปัญหาได้จริง โดยทำงานร่วมกับภาคสังคมและชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนากำลังคน และระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบความต้องการประเทศ และยกระดับมหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ จำนวน 10,250 ล้านบาท โดยกรอบงบประมาณก้อนนี้มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนการดำเนินงานใน 3 เรื่องหลัก คือ 1. สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตจะต้องเปลี่ยนการดำเนินงานจาก Supply-side เป็น Demand-side Approach 2. สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความร่วมมือกับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 3. สถาบันอุดมศึกษา จะขับเคลื่อนใน 3 Tracks ได้แก่ การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่มีศักยภาพการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก การขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

ส่วนกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครม. ได้อนุมัติ กรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 47,192 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยงบสนับสนุน 2 ประเภท คือ งบสนับสนุนงานพื้นฐาน จำนวน 23,596 ล้านบาท และงบสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ จำนวน 23,596 ล้านบาท โดยมีหลักการในการบริหารจัดการงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block grant) ลักษณะต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี (Multi-year) ผ่านหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ในลักษณะการทำข้อตกลง Performance Agreement (PA) เฉพาะในการสนับสนุนทุนงานเชิงกลยุทธ์ มีหน่วยบริหารจัดการโปรแกรมประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะสี่ประสาน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานต่างประเทศ (Quadruple Helix) และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ลงมาในแต่ละระดับ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระดับ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อัจฉริยภาพเด็กไทย ใกล้แค่เอื้อม สำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project :JSTP) ขอเชิญชวนเยาวชนผู้มีใจรักวิทยาศาสตร์ ร่วมสมัครคัดเลือกเข้าโครงการ เพื่อคว้าโอกาสสู่การเป็นนักวิจัยชั้นเยี่ยม...

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระจายความรู้สู่สถาบันอุดมศึกษา ผ่านโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือคุณภาพ"

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดโครงการ"ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือคุณภาพ" มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตไปสู่กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวง...

ภาพข่าว: รายงานประเมินผลการดำเนินการของ บสท.

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการแถลงข่าว รายงานประเมินผลการดำเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบให้ บสท....

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง