ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มท. 3 ลงพื้นที่ภาคตะวันออกรับมือภัยแล้ง อีสท์ วอเตอร์ พร้อมสร้างความมั่นใจมีน้ำเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ธ.ค.--อีสท์ วอเตอร์

มท. 3 ลงพื้นที่ จังหวัดระยอง ตรวจติดตามงานของกระทรวงมหาดไทย เข้าฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของอีสท์ วอเตอร์ พร้อมเยี่ยมดูงานโครงการสระสำรองน้ำดิบทับมา อีสท์ วอเตอร์ ยืนยันสร้างความมั่นใจมีน้ำเพียงพอทุกภาคส่วน ชูหลักคิดการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานในหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดระยองของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดยมี นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารของ อีสท์ วอเตอร์ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เยี่ยมดูงานโครงการสระสำรองน้ำดิบทับมา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอีสท์ วอเตอร์

นายจิรายุทธ ได้รายงานให้ ดร.ทรงศักดิ์ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและการดำเนินธุรกิจของอีสท์ วอเตอร์ โดยสรุปว่า อีสท์ วอเตอร์มีพันธกิจมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความมั่นคงและรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว ผ่านการบริหารจัดการระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด สู่การให้บริการน้ำครบวงจรให้กับผู้ใช้น้ำ อีสท์ วอเตอร์ยังนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อออกแบบระบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้น้ำแต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นใจให้พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อีสท์ วอเตอร์ พร้อมพัฒนาโครงการใหม่ๆ ร่วมกับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า "เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ"

ดร.ทรงศักดิ์ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยแล้งในปี 2563 โดยนายจิรายุทธได้รายงานว่า อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังนี้

  • บริหารควบคุมการใช้น้ำลูกค้าทุกพื้นที่ลดลง 10% เริ่มดำเนินการภายใน 15 ธ.ค. 2562 โดยเบื้องต้นขอให้เข้าเจรจากับลูกค้าก่อนนำส่งหนังสือควบคุมการใช้น้ำ
  • การจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากบ่อดินเอกชนเข้ามาเสริมในพื้นที่ชลบุรีและฉะเชิงเทรา
  • โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงสถานีสูบน้ำ
  • โครงการเชื่อมท่ออ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ กับเชื่อมท่ออ่างเก็บน้ำประแสร์ -อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
  • โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำฉะเชิงเทรา (คลองเขื่อน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง
  • โครงการเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำท่อหนองปลาไหล-หนองค้อ
  • โครงการก่อสร้างสระสำรองน้ำดิบทับมา
  • โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

นอกจากนี้ อีสท์ วอเตอร์ สร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดเพื่อชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน้ำ ผ่านหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และบรรเทาวิกฤตการณ์น้ำต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ภายใต้ โครงการ "สะกิดไทย ใส่ใจน้ำ" นำเสนอหลักปฏิบัติการใช้น้ำรูปแบบใหม่ ด้วยการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า "URD" ซึ่งเป็นแนวคิดที่ออกแบบมาเป็นหลักปฏิบัติให้กับทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ เพื่อช่วยให้ทรัพยากรน้ำเกิดความยั่งยืน และบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์น้ำในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 3 ส่วน คือ คุ้มค่า, ควบคุม, คาดการณ์ ส่วนที่ 1 คุ้มค่า ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าสู่ความยั่งยืน โดยดึงหลักการของการ reduce, reuse, recycle เข้ามาช่วย (U) ส่วนที่ 2 ควบคุม มีการจัดสรรน้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ เพื่อใช้อย่างพอเพียงและเพียงพอต่อปริมาณน้ำที่มีการจัดสรรไว้อย่างระมัดระวัง (R) ส่วนที่ 3 คาดการณ์ มีการวางแผนใช้น้ำให้พอดีกับพฤติกรรมการใช้น้ำของตนเอง เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของการใช้น้ำในแต่ละเดือนจนส่งผลกระทบถึงแหล่งน้ำ (D) เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และรองรับการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่งความมั่นคงด้านของประเทศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำเพียงพอเพื่ออนาคตข้างหน้าอย่างแท้จริง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เสนอแนวทางบริหารแก้ปัญหาภัยแล้ง ต้องขจัดระบบอภิสิทธิ์/เลี่ยงวิธีโยกงบฯ

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ เสนอรัฐจัดทำนโยบายการบริหารจัดการน้ำของชาติ ย้ำต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขจัดระบบอภิสิทธิ์ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และต้องโปร่งใส โดยต้องหลีกเลี่ยงการโยกโอนเงินงบประมาณจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้...

เทรนด์แลบส์ ของเทรนด์ ไมโคร ได้รับรางวัลมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลจากสถาบันบริติช สแตนดาร์ด

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ผู้บุกเบิกด้านแอนตี้ไวรัสให้กับลูกค้า ผ่านโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งแบบ 24x7 จากศูนย์สนับสนุนและวิจัยทั่วโลก บริษัท เทรนด์ ไมโคร อิงค์. ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และการบริการด้านการป้องกันไวรัสบนเครือข่าย และการรักษาควา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง