ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

2 บิ๊กนโยบายถกบูรณาการโลกร้อน ผลักดันสู่โครงการน้ำขนาดใหญ่และการบริหารจัดการน้ำโขง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๘:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สทนช. ร่วมกับ สผ. หารือเชิงนโยบายมุ่งจัดการน้ำยั่งยืนภายใต้ภาวะโลกร้อน ผ่านการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุดผลักดันผ่านโครงการน้ำขนาดใหญ่และการบริหารน้ำโขง พร้อมขับเคลื่อนลงสู่ระดับลุ่มน้ำและชุมชนเพื่อผลปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเชิงนโยบาย การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประธานร่วมกับ

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ คุณสเตฟาน ฮุปเพิทซ์ ผู้อำนวยการโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลไทย-เยอรมนี จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่าง สทนช. กับ สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนโยบาย และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 พร้อมด้วย GIZ ซึ่งได้มีการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน (TGCP) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางการบูรณาการในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน

"ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึง เนื่องจากมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและหลากหลาย โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ภาคส่วนของน้ำที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เช่น ก่อให้เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และการเปลี่ยนแปลงของการกระจายของฝน ฯลฯ ดังนั้น สทนช. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านบริหารจัดการน้ำ และยังเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานสาขาด้านน้ำตามแผนงาน TGCP รวมถึงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เล็งเห็นความจำเป็นในการพิจารณาประเด็นความเปราะบาง ความอ่อนไหวและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้ากับการวางนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมด้านบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้ร่วมกับ สผ. พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก GIZ ประชุมหารือเพื่อเร่งบูรณาการการบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เข้ากับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนโยบาย โดยคาดหวังว่าจะเกิดการบูรณาการที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับลุ่มน้ำด้วย" ดร.สมเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการดังกล่าว ในประเด็นนโยบายยุทธศาสตร์การตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประยุกต์มาตรการการปรับตัวแบบอาศัยระบบนิเวศ (EbA) กับโครงการด้านน้ำที่เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งในภาคส่วนน้ำและภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคการเกษตร ภาคสุขาภิบาลและอนามัย เป็นต้น โดยทั้งสองหน่วยงานมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องในเรื่องการให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยขับเคลื่อนการบูรณาการลงสู่ระดับลุ่มน้ำ ผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำ ลงไปสู่ระดับชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่ง สทนช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำจะช่วยให้การผลักดันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมผลักดันการบูรณาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ภาคส่วนน้ำ ผ่านการวางโครงการขนาดใหญ่ การบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และประเด็นคาบเกี่ยว (Cross-Cutting Issues) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในด้านที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล และด้านที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วย โดย สทนช. และ สผ. จะบูรณาการการทำงานด้วยการวางแผนการดำเนินงานภายใต้ MOU รวมถึงจะมีการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายร่วมกัน ซึ่ง สผ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุน สทนช. อย่างเต็มที่ ทั้งด้านการประสานงานและด้านวิชาการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ และมุ่งสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เสนอแนวทางบริหารแก้ปัญหาภัยแล้ง ต้องขจัดระบบอภิสิทธิ์/เลี่ยงวิธีโยกงบฯ

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ เสนอรัฐจัดทำนโยบายการบริหารจัดการน้ำของชาติ ย้ำต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขจัดระบบอภิสิทธิ์ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และต้องโปร่งใส โดยต้องหลีกเลี่ยงการโยกโอนเงินงบประมาณจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้...

เทรนด์แลบส์ ของเทรนด์ ไมโคร ได้รับรางวัลมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลจากสถาบันบริติช สแตนดาร์ด

กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ผู้บุกเบิกด้านแอนตี้ไวรัสให้กับลูกค้า ผ่านโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งแบบ 24x7 จากศูนย์สนับสนุนและวิจัยทั่วโลก บริษัท เทรนด์ ไมโคร อิงค์. ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และการบริการด้านการป้องกันไวรัสบนเครือข่าย และการรักษาควา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง