ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนในฤดูแล้ง ปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--สำนักงานชลประทานที่ 1

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และสื่อมวลชน ในการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) พร้อมบรรยายภาพรวมสถานการณ์แม่น้ำปิงในปัจจุบัน การบริหารจัดการน้ำ น้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำ รวมถึงแผนการส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงแม่น้ำปิงตลอดช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้บรรยายสรุปแผนการจัดสรรน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ในฤดูแล้งปี 2563 ว่าปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58% ของความจุเขื่อน ซึ่งได้เรียงลำดับความสำคัญการใช้น้ำจากการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน์/การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมตามลำดับ โดย 35 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับส่งน้ำในพื้นที่โครงการแม่แฝก-แม่งัด (เพื่อการอุปโภค และการเกษตร) 70 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้นที่ตลอดลำน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเตรียมแปลงตกกล้าฤดูฝนปี 62 และอีก 20 ล้านลูกบาศก์เมตรคือการระเหย รั่วซึมและความจุที่ไม่ได้ใช้งาน การจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่ลุมน้ำปิงตอนบนเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการชลประทานลำพูนและส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์แผนการปลูกพืชฤดูแล้งและการอุปโภคบริโภคเห็นว่ามีความต้องการใช้น้ำรวมทุกกิจกรรม 166 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่ 1 จึงได้พิจารณาจัดสรรน้ำจากน้ำต้นทุนจำนวน 2 แหล่ง คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จำนวน 70 ล้านลูกบาศก์เมตร และลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงอีก 96 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม 166 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเพียงพอสำหรับฤดูแล้งปี 2563

สำนักงานชลประทานที่ 1 มีการวางแผนส่งน้ำรอบแรกวันที่ 9 มกราคม 2563 จนถึง 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 25 รอบเวร ปริมาณการใช้น้ำ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีหลักการส่งน้ำดังนี้ 1) วันเสาร์และวันอาทิตย์ งดการใช้น้ำ เพื่อส่งน้ำไปถึงพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ยกเว้นเพื่อการอุโภค-บริโภคและประปาสามารถสูบได้ทุกวัน 2) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. จะเปิดน้ำใช้พร้อมกัน ยกเว้นฝายแม่ปิงเก่า จะเปิดใช้ วันจันทร์ เวลา 09.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. รวม 3 วัน เนื่องจากคลองส่งน้ำมีขนาดกว้างและยาว จึงต้องลดระยะเวลาการส่งน้ำโดยส่งน้ำในอัตราการไหลสูง เพื่อให้น้ำไหลถึงปลายคลองได้

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้กำกับดูแล ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำในแต่ละจุด รวมถึงได้มีการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว จำนวน 75 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ในช่วงท้ายได้มีการตอบข้อซักถามให้กับเกษตรกรและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การจัดทำแผนการส่งน้ำในปีต่อๆไป เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายสูงสุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล

กรมชลประทาน จัดงานแถลงข่าวเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง กับงาน “ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง KM สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมี...

เสนอแนวทางบริหารแก้ปัญหาภัยแล้ง ต้องขจัดระบบอภิสิทธิ์/เลี่ยงวิธีโยกงบฯ

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ เสนอรัฐจัดทำนโยบายการบริหารจัดการน้ำของชาติ ย้ำต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขจัดระบบอภิสิทธิ์ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และต้องโปร่งใส โดยต้องหลีกเลี่ยงการโยกโอนเงินงบประมาณจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง