ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซิตี้ แคมปัส เปิดตัวหลักสูตรระดับโลก เน้นเรียนรู้ตามความสนใจ เปิดโลกทัศน์ด้านวิศกรรม สถาปนิก ให้เด็กวัยแรกเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์
  • เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของไทย ที่นำหลักสูตร "Design, Engineer, Construct" (DEC) มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กวัยแรกเรียน ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ
  • เป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะที่สำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งการคิดแบบวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำของโชรส์เบอรีในเรื่องการส่งเสริมศักยภาพอย่างรอบด้านให้กับนักเรียนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ Key Stage อายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3

วันนี้ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ประกาศเปิดตัวหลักสูตร "Design, Engineer, Construct" (DEC) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ, วิศวกรรมและการสร้างสรรค์โครงการ โดยเป็นหลักสูตรที่คิดค้นต่อยอดให้เหมาะกับเด็กวัยแรกเรียน ซึ่งเด็กๆ จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โดยจะได้รับการวางรากฐานที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์แบบมีเหตุและผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาต่างๆ และทักษะการทำงานเป็นทีม โดยโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของไทย ที่นำหลักสูตร DEC มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กวัยแรกเรียน ตอกย้ำความเป็นผู้นำของโชรส์เบอรีในด้านการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านตั้งแต่แรกเริ่ม สานต่อความสำเร็จของโชรส์เบอรี กรุงเทพ ในฐานะโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

นางสาวอแมนดา เดนนิสสัน ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส กล่าวว่า "โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็กอย่างรอบด้าน และเริ่มตั้งแต่วัยแรกเรียนเพราะเด็กๆ จะซึบซับได้ดีกว่า เราจึงได้นำหลักสูตร DEC จากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก เป็นการเปิดมิติใหม่ทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางอาชีพในสายงานสถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์โครงการ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติโครงการที่มีความยั่งยืน (Sustainable Building Project) และการทำเวิร์คช็อป (Workshop) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการต่อยอดทักษะด้านภาษา การอ่านและการเขียน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำรายงาน (Report) การนำเสนอ (Presentation) และการโต้ตอบ (Feedback) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจความคิดที่ท้าทายบริบททางสังคม ผ่านตัวอย่างและโครงการที่นำมาสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ"

นางสาวอแมนดา กล่าวว่า "บุคลากรครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการนำหลักสูตรคุณภาพมาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงได้แต่งตั้ง นางสาวเคที่ ฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นครูผู้ชำนาญการด้านการออกแบบและเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ มารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการออกแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Design and Technology Innovation Leader) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 1 ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส และการนำหลักสูตร DEC มาใช้จะทำให้การเรียนการสอนด้านการออกแบบและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จับต้องได้ และมีความเชื่อมโยงกับผู้เรียนมากขึ้น"

นางสาวเคที่ ฮอลแลนด์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Design and Technology Innovation Leader) ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร DEC ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส กล่าวว่า "หลักสูตร DEC จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากขึ้นจากการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Application of Science and Mathematics) การคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Creative and Logical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความกล้าเสี่ยง (Risk-Taking) และความสามารถในการปรับตัว (Resilience) เป็นต้น ซึ่งหลักสูตร DEC จะช่วยพัฒนารูปแบบการคิดซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้นการนำหลักสูตรดังกล่าวนี้มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กตั้งแต่วัยแรกเรียนย่อมจะมีประโยชน์ต่อพัฒนาการมากที่สุด"

นางสาวอแมนด้า กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนั้น โชรส์เบอรียังให้ความสำคัญอย่างมากกับช่วงอายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3 เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญ (Key Stage) อีกช่วงหนึ่ง เพราะถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโต (Transitional Year) ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กชั้นปีนี้ โชรส์เบอรีได้เน้นให้มีความเฉพาะทางและเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้นำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นปีก่อนๆ มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการมีส่วนร่วม (Engagement) การสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (Independence) ซึ่ง Year 3 ที่โชรส์เบอรี เด็กๆ จะได้เริ่มสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเน็คไท และใส่รองเท้านักเรียนที่เหมาะสมมาเรียนหนังสือ เริ่มย้ายห้องเรียนจากชั้นล่างขึ้นไปอยู่ชั้นบน เริ่มได้ใช้พื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนมากขึ้น และเริ่มได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสัมผัสได้ถึงการเติบโตขึ้น (Sense of maturity) และมากไปกว่านั้น ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมและประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในอนาคต"

"จากการศึกษาวิจัยพบว่า หากต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาของบุตรหลานให้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษานั้นๆ ควรเริ่มต้นก่อนอายุ 10 ปี ซึ่งตรงกับแนวทางการเรียนการสอนที่ ซิตี้ แคมปัส ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนจากประเทศอังกฤษโดยตรง และการผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนกลางที่ดีที่สุดเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น Year 3 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้านภาษา จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาจีนกลางมาร่วมวางแผนการเรียนการสอนกับคุณครูประจำชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเริ่มต้นศึกษาในหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่อายุยังน้อย แทนที่จะรอจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งอาจจะสายเกินไปสำหรับการสร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์" นางสาวอแมนดา กล่าว

"โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ทั้ง ซิตี้ แคมปัส และริเวอร์ไซด์ แคมปัส มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพอย่างรอบด้านให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานมาสมัครเรียน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและพูดคุยกับครูใหญ่รวมทั้งบุคลากรอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ www.shrewsbury.ac.th" นางสาวอแมนดา กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: โชว์ลีลา

นักยัดห่วงสตรีทบอลระดับแนวหน้าของโลก นำโดยฟิลิป แชมเปี้ยน (ฉายา Hot Sauce) ร่วมฝึกซ้อมและโชว์ลีลาสแลมด๊งค์ฟรีสไตล์ ให้กับน้องๆ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระเบิดความมันส์ในรายการสตรีทบอล เอเชียน อินเวชั่น ทัวร์ 2008 ครั้งแ...

CIS จับมือกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสัมมนาการศึกษาระดับโลก กับกูรูการศึกษาชั้นครู Dr. Howard Gardner

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค " โรงเรียนนานาชาติ คอนคอร์เดียน สมาคมโรงเรียนานาชาติแห่งประเทศไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้คุณครูไทยได้สัมผัส "กูรูการศึกษา" ระดับโลก Dr. Howard Gardner แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เจ้าของทฤษฏี Multiple Intel...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง