ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.มหิดล จัดหลักสูตรเรียนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--ม.มหิดล

สิทธิคนพิการ เป็นทั้งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 โดยองค์การอนามัยโลก ได้ประเมินว่ามีคนพิการร้อยละ 10 ในจำนวนประชากรของแต่ละประเทศ ซึ่งในอาเซียนมีประชากรรวม 10 ประเทศ จำนวนกว่า 650 ล้านคน จะพบว่ามีคนพิการถึง 65 ล้านคน

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุนแก่คนพิการเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ ตลอดจนเป็นการสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งความพิการหรือความบกพร่อง ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ บกพร่องทางการเห็น ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่างกายหรือสุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางการพูดและภาษา ทางพฤติกรรมและอารมณ์ ออทิสติก และพิการซ้อน โดยได้มีนโยบายการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาเดียวกันกับเด็กทั่วไป โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การดำรงชีวิตอย่างไม่มีข้อจำกัด และอุปสรรคใดๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่จะสามารถเรียนได้ หรือที่เรียกกันว่า Inclusive Education หรือการเรียนร่วม ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนปกติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิ่งที่สถาบันการศึกษาจะสามารถทำเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ คือ การเปลี่ยนทัศนคติของคนปกติให้เข้าใจว่าผู้พิการก็สามารถทำงานและอยู่ร่วมในสังคมได้เหมือนคนปกติ จึงเป็นที่มาของ Inclusive Education โดยเราพยายามให้นักศึกษาพิการเรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไปได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัด ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน หรือผู้ว่าจ้าง โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ หรือที่เรียกว่า DSS (Disability Support Service) เพื่อที่จะช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการให้สามารถที่จะเรียนรู้และอยู่ในสังคม ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป โดยการจัดสิ่งแวดล้อมพิเศษ คอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่สอบเข้า และระหว่างเรียน ไปจนถึงมีการประชาสัมพันธ์ทุนให้กับนักศึกษาผู้พิการ และช่วยหางานให้เมื่อเรียนจบด้วย

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า ถ้าเทียบในระดับนานาชาติประเทศไทยถือว่าอยู่แนวหน้าในเรื่องการเป็นผู้นำขับเคลื่อนพิทักษ์สิทธิผู้พิการ เนื่องด้วยเรามีผู้พิการคนไทยที่เป็นผู้นำในการร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิคนพิการ ซึ่งรวมไปถึงสิทธิด้านการศึกษาและการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อก่อนคนจะคิดกันว่าถ้าเป็นผู้พิการจะต้องมาเรียนที่วิทยาลัยราชสุดาฯ แต่จริงๆ แล้วหากเขามีความสามารถจะเลือกเรียนคณะไหนก็ได้ตามความสนใจ และมีการเตรียมความพร้อมที่ดี

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยราชสุดา และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรการโรงแรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหูหนวกได้เข้าไปฝึกงาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี MUIC เปิดเผยว่า ที่ศาลายาพาวิลเลียน MUIC ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาหูหนวกของวิทยาลัยราชสุดาได้มาฝึกงานด้านการโรงแรมกับนักศึกษาทั่วไป โดยเป็นการปฏิบัติจริง ซึ่งในตอนแรกอาจมีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของการสื่อสาร เนื่องจากครูฝึกไม่รู้ภาษามือ แต่ก็ได้มีการใช้รูปภาพประกอบการเขียนอธิบายจนสามารถสื่อสารกันได้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นได้มีการต่อยอดลงนามความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลให้ MUIC เป็นศูนย์ฝึกการโรงแรมให้กับคนหูหนวก และจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

ด้าน ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า Inclusive Education เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในแง่ของความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างเต็มที่ โดยช่วยทลายอุปสรรคทางทัศนคติและวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

"ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมามองผู้พิการกันใหม่ในอีกมุมที่ว่า จริงๆ แล้วเขาสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวของเขาเอง อย่ามองว่าเขาเป็นเพียงผู้พิการ แต่ให้มองว่าเขาคือคนในสังคมอีกคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง แต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เฉกเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าวทิ้งท้าย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมสัมมนา "การศึกษาและการเปลี่ยนผ่านเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ"

ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศไทย "ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ"

และ "น้องต๊อด" ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการเพื่อการมีงานทำ ผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่ง (จำกัด 50 ที่นั่ง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่โทร. 086-1318798 (คุณปภัสสร)

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.0-2849-6210


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม

กรุงเทพมหานคร แนวร่วมถนนราชดำริเพื่อเข้าถึงสิทธิคนพิการ(กลุ่มเจ้าของกิจการริมถนน) ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริษัทสยามซีแพค บล็อค จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และบริษัทแปลน สตูดิโอ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาถนนราชดำ...

"ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" ๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้ เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ทุกคนและรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากพิษภัยของบุหรี่นั้นมีมากมายจริงๆ มีโทษกับผู้ส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง