ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นักธุรกิจพัทยา หนุน สพป.ชบ.เขต 3 สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแด่ ร. 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนยากจน สนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 81 ทุนๆละ 5,000 บาท จากนักธุรกิจใหญ่ แห่งเมืองพัทยา

ดร. วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 กล่าวคือ มาตรา 54 ระบุว่า "รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาระดับอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 42,879คน

"ถึงแม้ว่า รัฐจะมีระบบจัดการศึกษาให้ โดยจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่ยังมีนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา บางครอบครัวไม่สามารถให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตนได้เพียงพอ ไม่มีโอกาสสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาได้ดีมากพอที่จะจบการศึกษาในขั้นพื้นฐาน 12 ปีได้ นักเรียนเหล่านี้จึงยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาที่มากกว่าคนอื่นๆ และยังมีค่าใช้จ่ายสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอีกหลายด้านเพื่อให้การศึกษาดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และไม่สะดุดในปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนเงินทุน ที่รัฐจะต้องหาทางแก้ไขและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และจากทางสังคม เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน" ผอ. สพป. ชลบุรี เขต 3 กล่าว

นายเหลย ฉีเฉิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ 181 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันประสูติ 5 ธันวาคม 2562 และเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีโอกาสน้อย ได้รับโอกาสที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่ดี จึงให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ชลบุรีเขต 3 ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ จำนวน 81 ทุน ๆ ละ 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และนักเรียนเองจะได้มีกำลังใจ ตั้งใจ ศึกษาเรียนรู้ สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

เด็กหญิงมารีดา หมื่นหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนึ่งในตัวแทนนักเรียน 81 ทุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดี เกรดเฉลี่ย 3 มีฐานยากจนและเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี บอกว่า ดีใจมากและขอขอบคุณทางโรงเรียน สพป. ชบ. 3 และผู้ใหญ่ใจดีที่ได้คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ปลื้มใจมากเพราะว่าไม่เคยได้รับทุนในจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน ทุนที่ได้นี้จะนำไปใช้จ่ายในด้านการซื้ออุปกรณ์การเรียน และนำไปใช้จ่ายตอนไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน ช่วยแบ่งเบาภาระภายในครอบครัวได้ สิ่งที่ยังขาดอยู่ตอนนี้คือ รองเท้า ส่วนเสื้อผ้านักเรียนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ได้รับบริจาคมาจากผู้อุปการคุณ

มารีดา เล่าอีกว่า คุณแม่ ทำงานนวดแผนโบราณ เช่าห้องอาศัยอยู่ ไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่ พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่มารีดายังอยู่ในท้องคุณแม่ ปัจจุบันมารีดาอาศัยอยู่กับยายในย่านที่ไกลจากที่แม่อาศัยอยู่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เย็นวันไหนที่แม่ไม่ได้ทำงาน แม่ก็จะมารับที่โรงเรียนกลับบ้านได้ แม่ทำงานหารายได้เป็นหลักให้ครอบครัว คุณแม่แทบจะไม่ได้มาช่วยดูและสอนการบ้านให้ เพราะว่าแม่ไม่ได้เรียนหนังสือ การบ้านที่ได้มาจากโรงเรียนจึงมักจะทำด้วยตนเองมาตลอด และจะพยายามตั้งใจเรียนให้แม่ ชื่นใจ

เด็กหญิงไอรดา รุ่งรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตโปทาราม อีกหนึ่งในตัวแทนนักเรียน 81 ทุน นักเรียนระดับชั้นมัธยมที่มีผลการเรียนที่ดี เกรดเฉลี่ย 3 ที่มีฐานะยากจน และเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม มีความประพฤติทีดี บอกว่า ดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับทุน จะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งล่าสุดได้เกรดการเรียน 3.89 และจะเรียนให้สูงขึ้นไปอีก ถ้ามีทุนการศึกษาที่ดีและได้เรียนอย่างต่อเนื่อง จะเรียนให้จบถึงระดับปริญญาเอก และตั้งใจประกอบอาชีพที่ดีต่อไปอนาคต

"ทุนที่ได้ 5,000 บาทนี้ จะนำไปซื้อกระเป๋านักเรียนแทนใบเก่าที่เก่าขาดชำรุด และเสื้อผ้านักเรียนตัวเก่าค่ะ และทุนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้ประจำวันในการไปเรียนหนังสือในแต่ละวัน" เด็กหญิงไอรดา กล่าว และเผยอีกว่า ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพี่สาว ซึ่งเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันให้ความอุปการะเลี้ยงดูและส่งให้เรียนหนังสือ ส่วน พ่อแม่เลิกแยกทางกัน แม่แยกไปประกอบอาชีพไกลที่จังหวัดยะลา ไอรดา มีพี่น้องแม่เดียวกัน 2 คน น้องชายอีกคนหนึ่งแยกไปอาศัยอยู่กับยาย การได้รับทุนครั้งนี้ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของพี่สาวที่ช่วยอุปการะได้อย่างดี


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แมงป่องมอบสื่อการสอน

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--แมงป่อง ผู้บริหารและทีมงานการตลาด บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) ตะลุยภาคใต้ ฉลองเปิดสาขาในบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบสื่อการสอนในรูปแบบวีซีดี ให้แก่ นายอุทิศ ภูมิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อสนับสนุ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง