ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กทม.บูรณาการความร่วมมือดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. กำหนดจัดงาน "เทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562" ณ คลองโอ่งอ่างบริเวณสะพานหันถึงสะพานบพิตรพิมุข เขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 8 - 11 พ.ย. 62 เวลา 17.00 - 22.00 น. และบริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 14.00 - 23.00 น. นอกจากนี้ ยังเปิดสวนสาธารณะของ กทม. จำนวน 30 สวน ให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงตามวัฒนธรรมประเพณี ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย การควบคุมการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประกาศเสียงตามสายภายในสวนสาธารณะทุกแห่ง ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการดูแลความปลอดภัยการจัดงานภายในสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่งของ กทม. โดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง หน่วยแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมปฏิบัติงานในกองอำนวยการร่วมของทุกสวน รวมทั้งเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติงานในช่วงลอยกระทงที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

พันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานที่จัดงานลอยกระทงของ กทม. ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของ กทม. ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดมาตรการและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน และมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชน

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยตรวจสอบระบบความปลอดภัยจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานลอยกระทงของ กทม. พร้อมกันนี้ได้วางมาตรการดูแลความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในพื้นที่ของ กทม. โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบโป๊ะ ท่าเทียบเรือต่าง ๆ หากพบว่าไม่แข็งแรงขอความร่วมมือในการซ่อมแซมเพื่อให้ทันวันลอยกระทง หากยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ขอให้ปิดประกาศห้ามใช้โป๊ะหรือท่าเรือเป็นการชั่วคราว

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการแพทย์ ได้เตรียมมาตรการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 2) จัดหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์ประจำกองอำนวยการร่วม จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด (ฝั่งธนบุรี) และบริเวณคลองโอ่งอ่าง 3) จัดหน่วยเรือกู้ชีวิตออกตรวจทางลำน้ำ จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า จุดที่ 2 โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานกรุงเทพ จุดที่ 3โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ถึงสะพานพระรามเก้า 4) ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รวบรวมข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกันได้ร่วมกับทุกภาคส่วนตรวจสอบความปลอดภัยท่าเทียบเรือและโป๊ะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงตรวจความพร้อมของเรือกู้ชีวิตประจำจุดต่าง ๆ ตลอดลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งผลิตสื่อแนะนำการช่วยชีวิต "คนจมน้ำ" เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ

นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และใช้ 1 กระทง 1 ครอบครัว เพื่อลดปริมาณขยะและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.เปิดจองที่ ชมขบวนเรือ "สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง"

กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงปีนี้ โดย ททท.ได้จัดที่นั่ง วันละ 750 ที่นั่งต่อวัน สำหรับชมขบวนเรือ ในมุมมองที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ อาคารราชนาวิกสภา กองทัพเร...

"เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช 2548 50 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สานสัมพันธไมตรี 30 ปีไทย-จีน"

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. งานฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งกำลังจะมาถึง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยเฉพาะที่ย่านเยาวราช ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นย่าน china Town ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ กำหนดจัดงา...

กทม.ทุ่มงบ 3,228 ล้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดำเนินกลาง

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (6 ม.ค.48 เวลา 10.00 น.) นายพิชัย ไชยพจน์พานิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น 4...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง