ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธนาคารกรุงเทพผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ คน-สถานศึกษา-ระบบจัดการ อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพลงนาม 2 MOU กับ ม.ธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการ "ก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้" หวังช่วยผลักดันศักยภาพครูสู่แกนนำสร้างความเปลี่ยนแปลง และโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา" ดึงทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสรรค์ "นักเรียน-ครู-สถานศึกษา-ระบบจัดการ" ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นางรัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "ก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้"

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนประชารัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นแกนนำการเปลี่ยนแปลงแก่นักเรียน โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ

อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาไทย ขณะเดียวกันยังร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา" เพื่อประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาให้สถานศึกษากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต โดยได้คัดเลือกโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม (ธนาคารกรุงเทพ 24) จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านบางหมาก (ธนาคารกรุงเทพ 22) จ.ตรัง เข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชารัฐในโครงการ CONNEXT ED ระยะที่ 1 ที่ธนาคารให้การสนับสนุน

"ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาบนสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ โดยกำหนดให้การส่งเสริมการศึกษาเป็นมิติหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร และเป็นโอกาสดีที่ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายการสร้าง "คน-

สถานศึกษา-ระบบการจัดการ" ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย อันจะยังประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตด้วย" นางรัชนี กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการ "ก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้"

เป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ด้วยตระหนักว่าระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนสร้าง การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้าง นโยบาย ระบบการจัดการกระบวนการ และทัศนคติของสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยเล็งเห็นว่าครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในระบบการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพเด็กซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูที่จะเป็นผู้บุกเบิกและมีความมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning สร้างชั้นเรียนที่มีความหมาย มีความสุขและชีวิตชีวา รวมทั้งสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) และคาดหวังว่าครูจะเป็นผู้ขยายผลสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่นักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนและชุมชนการเรียนรู้รอบโรงเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์ เพื่อบ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จิตใจที่มุ่งมั่น

สำหรับโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา" มุ่งทำงานขับเคลื่อนการศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับนโยบาย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม และการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมทั้งจากชุมชน โรงเรียน และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยมีเป้าหมายพัฒนาใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ

1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาทักษะชีวิต และอาชีพ

2) การพัฒนาคุณภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาทั้งด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะความเป็นครูให้มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ เกิดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าเราเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ จะสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยในศตวรรษที่

21.

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศธ. จับมือเอกชนหนุนโครงการ รร.ร่วมพัฒนา ซีพีเอฟ คัดเลือก 2 โรงเรียนเข้าร่วม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยกระดับการศึกษาของไทย ส่งเสริมโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อ.ปักธงชัย และ รร.ชุมชนบ้านวัด อ.คง จ.นครราชสีมา นำร่องเข้าร่วม "โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา"...

ก่อการครู รับสมัครครูผู้ก่อการ ร่วมเป็นแกนนำพัฒนาการศึกษาไทย

โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เช่น มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) Transformagent 7Presents สถาบันขวัญแผ่นดิน กลุ่มเถื่อนเกม ครูกล้าสอน ฯลฯ...

ททท. ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ นำเที่ยวเหนือรับลมหนาว "Let's go to the top of Thailand"

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เครือโรงแรมอิมพีเรียล และสายการบินโอเรียนท์ไทย ร่วมกันจัด รายการนำเที่ยวพิเศษช่วงฤดูหนาว สู่สุดยอดแดนสยาม "Let's go to the top of Thailand" ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง