ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หอการค้าไทยชงข้อเสนอ รมว.อุดมศึกษาฯ ขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ส่งเสริม SME มุ่งสู่ ศก.ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--หอการค้าไทย

หอการค้าไทย พบ รมว.อุดมศึกษาฯ เสนอพัฒนาบุคลากรรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ส่งเสริม SME เพิ่มทักษะ Upskill – Reskill ต่อยอดโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน หนุนรัฐพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด BCG (Bioeconomy , Circular Economy , Green Economy)

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังนำคณะกรรมการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ของภาคเอกชนต่อการผลักดันเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นการหารือ ประกอบด้วย

1. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เสนอให้มีการจัดทำระบบศูนย์กลางประสานความร่วมมือ (Clearing House) เพื่อนำข้อมูลด้านความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคบริการ และข้อมูลด้านหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับตามความต้องการที่แท้จริง รวมทั้ง เสนอการจัดทำหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุแบบเชิงลึกและหลักสูตรบริหารจัดการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับการยกระดับทักษะและความรู้ (Upskill Reskill) ขอให้หน่วยงานภายใต้ อว. เป็นกลไกพัฒนาทักษะเรียนรู้แก่ผู้ที่ทำงานแล้ว เพื่อรองรับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงโดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาทักษะตนเองมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 2 เท่า กระทรวงฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของหอการค้าและมีความเห็นว่าในด้านหลักสูตรจะให้ความสำคัญ ทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กเล็กและผู้สูงวัย ส่วนในด้านการพัฒนาทักษะ Upskill Reskill นั้นควรดูแลทั้งกลุ่มคน ที่อยู่ในระบบและกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะอาชีพ (Career Migration) โดยจัดแบ่งเป็นประเภท Degree และ Non Degree และให้ความสำคัญกับความรู้พื้นฐานของการบริหารจัดการและการสร้างผู้นำชุมชน สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษี 2.5 เท่า และกำลังพิจารณาการ ออก education coupon เพิ่มอีกทางหนึ่ง

2. การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ขอให้ปรับปรุงกฎระเบียบและการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของกองทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าใจชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดตั้งกองทุน Startup Fund ของกระทรวงฯ เป็นประโยชน์อย่างมาก ในส่วนการส่งเสริม Talent Mobility

ควรส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสทำงานระหว่างเรียน เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะจากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ในการทำ Startup IDE

ในด้านการส่งเสริม Local economy เสนอให้ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ YEC (Young Entrepreneur Chamber) รวมกลุ่มเป็นนวัตกรรมชุมชน และสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดการแข่งขันนวัตกรรม รวมถึงสร้างช่องทางการเข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม โดยขอให้ Regional Science Park ที่อยู่ ในภูมิภาคทำงานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ หอการค้าจังหวัด และ YEC เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ในด้านปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้น กระทรวงฯทราบปัญหาและอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับกลุ่มจังหวัดให้น้อยลงเพื่อให้รับเงินกองทุนได้ง่ายขึ้น และได้มีการจัดตั้งกองทุน Young Startup Fundรองรับการพัฒนา Startup IDE ไว้แล้ว พร้อมทั้งได้วางแนวทางการพัฒนา IDE (Innovation Driven Enterprise) เป็น 3 กลุ่มคือ 1. Startup IDE 2. กลุ่ม SME ที่จะพัฒนาเป็น IDE และ 3. กลุ่มชุมชนนวัตกรรมซึ่งจะมีนักศึกษาและอาจารย์ร่วมด้วย โดยทั้ง 3 กลุ่มจะขอให้กลุ่ม YEC ของหอการค้าซึ่งมีเครือข่าย อยู่ทั่วประเทศร่วมเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหอการค้า โดยจะจัดการประชุมกับกลุ่ม YEC ของหอการค้าเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในเดือนตุลาคมนี้

3. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกลไก BCG (Bioeconomy , Circular Economy , Green Economy) หอการค้าไทยสนับสนุนการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงฯ ในการทำวิจัย   เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน   ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย พืชเป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการ

กระทรวงฯ เห็นด้วยกับโครงการและต้องการส่งเสริมให้โครงการสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญ ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร และกลุ่มใดบ้างที่จะเข้ามาช่วยเหลือ และให้เสนอว่าจะมีการดำเนินโครงการอย่างไร ซึ่งกระทรวงฯ พร้อมให้การสนับสนุนเนื่องจากกระทรวงมีเทคโนโลยีและเครื่องมือให้ใช้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ หอการค้าไทย ขอให้กระทรวงฯ ขยายระยะเวลาในการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ITAP ให้กับหอการค้าไทยผ่าน สวทช. เพื่อทำโครงการยกระดับสินค้าเกษตรโดยจัดทำมาตรฐาน ThaiGAP   ที่จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2563 ต่อไปอีก 3 ปี (ปี 2564-2566) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบ Application ระยะที่ 2 ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และพัฒนาร่วมกับ Application อื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ในด้านกลไกการบริหารเพื่อขับเคลื่อน BCG นั้น หอการค้าไทยเห็นด้วยที่รัฐบาลนำแนวคิด BCG   มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน   ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอเสนอให้มี "เจ้าภาพหลักดำเนินการ" และบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากจะต้องทำงานร่วมกันหลายกระทรวง พร้อมทั้ง ขอให้ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร แก่ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดกลไกการประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง   โดยมีความเห็นเดียวกับกระทรวงฯที่จะเน้นด้าน Circular Economy เช่นการแยกขยะ การจัดการ Food waste และ Food surplus โดยให้ลงไปถึงระดับตำบลและอำเภอ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

jobsDB เผยประเทศไทยต้องการบุคลากรคุณภาพเพื่อรองรับThailand 4.0 ชี้ตลาดมีความต้องการพร้อมให้ค่าตอบแทนสูง

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชียแนะบุคลากรไทยต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวทันความต้องการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในยุคหน้า พร้อมกับเผย 10สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด และข้อมูลฐานเงินเดือนเชิงลึกจากทุกอุตสาหกรรม...

ภาพข่าว: เอสซีจี รวมพลังฟื้นฟูชุมชน คืนรอยยิ้มให้ชาวอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลินท์ สารสิน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด และนิธิ ภัทรโชค (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ร่วมมอบสนามเด็กเล่นและโรงอาหารให้โรงเรียนวัดทองทรงธรรม อ.นครหลวง...

PATA WELCOMES NEW GREEN ECONOMY INITIATIVE

The Pacific Asia Travel Association welcomes and fully support the ‘Live the Deal’ climate change initiative announced yesterday by Professor Geoffrey Lipman on behalf of greenearth.travel - a policy think tank for ‘innovation and...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง