ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงาน 7 ปีแห่งความมุ่งมั่น สร้างบ้าน พัฒนาเมือง พร้อมแถลงข่าวผลงานกรมโยธาธิการและผังเมือง 2556-2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดงานแถลงข่าวผลงานกรมโยธาธิการและผังเมือง 2556-2562 "7 ปีแห่งความมุ่งมั่น สร้างบ้าน พัฒนาเมือง" เผยถึงผลงานความสำเร็จภายใต้ยุทธศาตร์ 4 ด้าน คือการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร และการบริการด้านช่าง สู่การพัฒนาโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศโดยรวมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ได้อยู่ในเมืองที่น่าอยู่ สวยงาม ปลอดภัย อย่างยั่งยืน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา กรมได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมายภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง โดยมีผลงานที่สำคัญได้แก่ การยกร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 การวางและจัดทำผังเมือง ครบทั้ง 76 จังหวัด การวางผังเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโครงการพัฒนาตามผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว โครงการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ระบบระบายน้ำ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำในประเทศ เขื่อนริมทะเลทั่วประเทศ และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ งานวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ การกำจัดผักตบชวาอีกทั้งงานก่อสร้างพลับพลาพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อประทับในพิธีต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลมอบหมายภารกิจที่สำคัญของประเทศหลายภารกิจและเป็นภารกิจที่เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ เช่น การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง รวมถึงจิตกาธาน และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 84 แห่งเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีรูปแบบที่สวยงาม สมพระเกียรติและภารกิจการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ในการวางแผนป้องกันไม่ให้มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลเข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น ตลอดจนปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ สนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก และเป็นองค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

"ภายใต้ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ปฏิบัติภารกิจขานรับนโยบายเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง เช่น งานผังเมืองรวมจังหวัดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2547 กรมได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ครบทั้ง 73 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี และสมุทรปราการ เนื่องจากมีการวางผังเมืองรวมครอบคลุมทั้งพื้นที่แล้ว) ภายใน ปี 2560 เป็นผลสำเร็จ และที่สำคัญใน ปี 2562 เราพยายามผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการวางผังเมือง การกระจายอำนาจและกฎหมายที่ไม่ทั่วถึง ข้อดีของการปรับผังเมืองครั้งนี้ คือ ผังเมืองมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง ทำให้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการผังเมืองได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการจัดระบบระเบียบดีขึ้นส่งผลให้บูรณาการร่วมกันได้ดีขึ้นทุกภาคส่วน เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคและถนนหนทางที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย สะดวกสบายมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชายหาดที่เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุก รวมทั้งพัฒนาระบบคมนาคมให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงฤดูฝน ชุมชนเฉวง เกาะสมุยประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ โดยเฉพาะใน ปี 2554 แต่หลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้น ก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเฉวงอีกเลย ทำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน และนักท่องเที่ยว

และ "โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ2562) ทั้งสิ้น 50 โครงการ ในพื้นที่ 43 จังหวัด การจัดรูปที่ดินเป็นวิธีหนึ่งที่หลายประเทศใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่ แก้ไขพื้นที่ตาบอดให้มีถนนและระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง ตั้งเป้าว่าจะทำให้ครบทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ของการจัดรูปที่ดิน และอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ คือ "ภารกิจการกำจัดผักตบชวา" โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมรับผิดชอบการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลองปัจจุบันกรมมีแบคโฮบนโป๊ะ 5 ลำ (250 ตัน/วัน) เรือสายพานลำเลียงขนาดใหญ่ 25 ลำ (120 ตัน/วัน)และเรือกำจัดผักตบชวาขนาดเล็ก 10 ลำ (25 ตัน/วัน) รวม 40 ลำ พร้อมบุคลากรที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ยุทธศาสตร์ด้านการอาคาร กรมได้ปฏิบัติภารกิจในการควบคุมและตรวจสอบอาคารทั่วประเทศ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร ภายใต้การออกกฎหมายควบคุมอาคาร และยังมีกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 เพื่อให้อาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว สามารถต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว นอกจากนี้ กรมยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับการใช้งานเครื่องเล่นจึงได้จัดทำกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการเข้าใช้เครื่องเล่น เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการด้านช่าง กรมได้ดำเนินโครงการแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ตั้งแต่ ปี 2559 โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้าน สามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที ซึ่งปี 2561 จัดทำ "แบบบ้านต้านแผ่นดินไหว" และปี 2562 จัดทำ "แบบบ้านอารยสถาปัตย์" เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ และ "แบบบ้านสำเร็จรูป" เพื่อแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างที่พักอาศัยให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยธรรมชาตินอกจากนี้ ยังมีงานออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงใช้ประทับในการประกอบพระราชกรณียกิจ งานพระราชพิธี การทรงงานการพัฒนา และช่วยเหลือราษฎรในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งต้องเน้นความแข็งแรง ความสวยงาม สมพระเกียรติยศ ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและหลักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา" อธิบดีกรมโยธาฯ กล่าว

อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้เป็นผลงานเพียงส่วนหนึ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2562) ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีมณฑล สุดประเสริฐ ผู้เป็นนักบริหารงาน บริหารคน และเป็นนักวางแผนที่ดี ที่ได้สานต่อและริเริ่มพัฒนาในทุกๆ โครงการ ท้ายที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติโดยรวมอย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานโปสเตอร์ประกวด "รำลึกเหตุการณ์สึนามิ"

กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--ททท. ศูนย์เตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเตรียมประกวดโปสเตอร์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ งภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุนรวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 250,0...

ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น เรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อมระดับประเทศ ไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่ 9

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์(ประเทศไทย) ตามที่บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน)และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาหมากล้อม โดยดำเนินโครงการต่างๆเพื่อเผยแพร่หมากล้อมตลอดจนจัดาการแข่งขันหมากล้อมหลายรายการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง