ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา "Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล" เพื่อแถลงผลการการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ปี 2562 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "Be Professional คนไทยมืออาชีพสู่สากล" กล่าวว่า ทางสคช.ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอาชีพ โดย สคช. ได้จัดทำสัญลักษณ์เครื่องหมาย"มืออาชีพ" เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามตามเกณฑ์กำหนด เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการประเมินแล้วมากกว่า 100,000 คน นอกจากนี้ สคช.ได้ร่วมกับธนาคาร SME D Bank และธนาคารออมสิน เพื่อต่อยอด เติมทุน เติมคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม"

ด้าน นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช.มีการมุ่งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการรองรับการพัฒนาประเทศหลากหลายมิติ ควบคู่กับการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขับเคลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นระบบมีความเป็นกลาง โปร่งใส เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 85 ประเทศ และถือเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกสำหรับองค์กรซึ่งทำหน้าที่รับรองคุณวุฒิให้แก่บุคลากรจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งที่ผ่านมา สคช.ได้พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 รวมทั้งสิ้น 35 องค์กร และในปี 2562 ประเทศไทยจะมีองค์กรสาขาธุรกิจเสริมสวย ได้รับการรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากรมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ คือโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์"

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO/IEC 17024 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ในระดับสากล เพื่อให้การรับรองบุคลากรว่ามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกำหนดของแต่ละสาขา โดยให้ความสำคัญที่ความสามารถ (Competence-based) การนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติแทนการเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความสามารถบุคลากร และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐานของสาขาที่ได้รับการรับรอง ซึ่งในส่วนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้น อยู่ระหว่างการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงแห่งอาเซียน ซึ่งมี 8 ระดับ หากสามารถเทียบเคียงได้ ทำให้เกิดความพร้อมในการแลกเปลี่ยนแรงงานทั้งในประชาคมอาเซียน และตลาดโลกในอนาคตบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้มีพิธีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่"องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์ และบริษัท เรียลตี้วัน เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มืออาชีพไทยเตรียมรับมือการเปลี่ยนโลกอนาคต"โดยดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเปิดเวทีการเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "Professional ที่นี่มืออาชีพ" โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด และดร,สมศักดิ์ ชลาชล ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยชลาชล

โดย สคช.วางเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จะสามารถพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลISO/IEC 17024 จำนวน 2 แห่ง และพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อติดตามผลและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองระบบงานให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จำนวน 5 แห่ง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้คลอดตั้งคณะอนุกก.3ชุด เสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี50

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้เป็นจริง ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ทั้งด้านวิชาการ และกฎหมาย พร้อมเสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์การแข่งขัน 15 กลุ่มงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 36 อาชีพภายในปี 2550 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เล...

ไตรมาส 3 ปี '48 ปตท. มียอดขาย 267,449 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--ปตท. ปตท. มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง มีกำไรสุทธิ 24,022 ล้านบาท คิดเป็น 9% ของยอดขาย สร้างศักยภาพความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจไทย จากการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและสร้างพลังร่วมกลุ่มธุรกิจ จนก้าวเป็นบริษัทที่มีกา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง