ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มิตรผล สนับสนุนการศึกษายุคใหม่ ร่วมพัฒนา Learning Center ต้นแบบศูนย์กลางเพาะบ่มการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ด้วยตนเองของชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ในยุคศตวรรษใหม่จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภายในห้องเรียนอีกต่อไป การสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู รวมถึงสมาชิกทุกคนในชุมชน ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน ครู รวมถึงสมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ครู ตลอดจนทุกคนในชุมชน กลุ่มมิตรผลจึงร่วมสนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนต่างๆ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถานศึกษานำร่อง 6 แห่ง ใน 4 จังหวัด หนึ่งในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม คือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ประจำโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับชุมชน อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่นและการพัฒนาทางด้านทักษะอาชีพของชุมชน โดยล่าสุดได้มีการเปิดใช้งานศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

ภายในงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า "ในการสร้างรากฐานอนาคตที่มั่นคงของประเทศ การวางรากฐานของคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Smart People ที่มีสติปัญญา ความรอบรู้ และมีทักษะต่างๆ ที่จะพาชีวิตรอดในอนาคตได้ การศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของส่วนรวม ที่ทุกคนในพื้นที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพก้าวทันโลกยุคใหม่"

ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ที่กลุ่มมิตรผลร่วมสนับสนุน ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มมิตรผล ที่คำนึงถึงความต้องการ และลักษณะการใช้งานของนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก การก่อสร้างนั้นอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชน การตกแต่งภายในส่วนหนึ่งยังเกิดจากฝีมือของนักเรียนเอง สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกคน ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า "ภายใต้แนวคิด 'ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ' กลุ่มมิตรผลมุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐ ชุมชน โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่เฉพาะสำหรับนักเรียนและครูเท่านั้น แต่ทุกคนในชุมชนยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง ใช้งาน สืบค้นความรู้และข้อมูลข่าวสาร ทั้งในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กันของทุกฝ่ายในชุมชน นำไปสู่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือ 'Learning Ecosystem' ที่ให้ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันดูแล และใช้งานศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด"

ศูนย์การเรียนรู้แต่ละแห่งมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง และยังรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ โดดเด่นด้วยมุม Knowledge Searching Zone สำหรับการสืบค้นข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ (Robotics), Co-working Zone พื้นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และจัดกิจกรรมกลุ่ม, Relax & Reading Zone พื้นที่สร้างความผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน และ Drinking Zone สำหรับการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ

ขณะที่ศูนย์การเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยมุมความคิดสร้างสรรค์สำหรับฝึกทักษะ Design Thinking, Computer Zone สำหรับสืบค้นข้อมูล, Robot Machine Zone เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากหุ่นยนต์ และ Maker Space Zone ซึ่งเป็นมุมเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมในแบบ maker culture

ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น นายวัฒนา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อธิบายว่า "เราได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในชุมชน รวมถึงกลุ่มมิตรผลที่สนับสนุนด้านองค์ความรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ศูนย์การเรียนรู้นี้เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เพราะเราต้องการสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคนในชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การที่นักเรียนสามารถออกไปหาความรู้จากชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนก็สามารถเข้ามาหาความรู้จากโรงเรียนของเราได้ด้วย จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของคนในชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"

นอกจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แล้ว กลุ่มมิตรผลยังได้สนับสนุนสถานศึกษาในด้านอาสาสมัครครูชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นายวัฒนศักดิ์ ศรีศิริ อาสาสมัครผู้นำ (School Partner) จากโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ซึ่งช่วยสอนวิชา Coding ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จ.ชัยภูมิ เล่าว่า "ผมได้มีโอกาสมาช่วยสอนวิชาหุ่นยนต์และ coding และประทับใจในพัฒนาการและความตั้งใจของนักเรียนที่นี่มาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษแอลดี ที่มีสมาธิสั้น อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ ชั้นเรียนหุ่นยนต์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการเรียน และกระตุ้นให้พวกเขาอยากอ่าน เขียน และคิดคำนวนได้ ผมดีใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคต"

ด้านเด็กหญิงปุญยนุช สงครามมะลิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า "หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ หนูกับเพื่อนๆ ได้เข้ามาเรียนและทำกิจกรรมกลุ่มกันในห้องนี้แล้ว และชอบสื่อการสอนใหม่ๆ ในห้องมาก หนูได้เรียนรู้การโปรแกรมหุ่นยนต์ง่ายๆ จากห้องนี้ และหนูจะเข้ามาใช้ห้องนี้ทุกวันค่ะ"

เพราะการเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนอีกต่อไป ทุกภาคส่วนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียน ครู และสมาชิกทุกคนในชุมชน กลุ่มมิตรผลเป็นหนึ่งกลไกที่มุ่งพัฒนา Learning Center ให้เป็นต้นแบบศูนย์กลางเพาะบ่มการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนารากฐานการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนสืบไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รี้ดฯ จัดงาน "เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2005" สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--รี้ด เทรดเด็กซ์ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2005 งานแสดงเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตอบรับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมให้การสนับสนุน...

รพ.รามาฯ จับมือเอกชน เปิดตัวศูนย์รักษาสายตาแห่งใหม่ "รามา เอ็กไซเมอร์ เลเซอร์" ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งเป้ารับผู้ป่วยเพิ่ม 1,000 รายต่อปี

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--ไมนด์ ทัช โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา ร่วมกับ บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซูปร้า เทค จำกัด เปิดตัวศูนย์รักษาสายตา "รามา เอ็กไซเมอร์ เลเซอร์" ด้วยระบบเลเซอร์ Zyoptix 100 เทคโนโลยีล่าสุดจากส...

กองทัพเรือขอเชิญร่วมมอบหนังสือดี ๆ ให้โรงเรียนที่ถูกธรณีพิบัติ

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันมอบหนังสือดีที่เหมาะสำหรับห้องสมุดเด็กระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง