ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสว. จัดกิจกรรม ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นผู้ให้ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตอันสอดรับกับนโยบายรัฐบาล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการเข้าไปให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของสากล

ซึ่งนอกเหนือจากการให้ความรู้และการพัฒนาตามแนวทางแล้ว การให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านธรรมาภิบาล และด้านการรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs

ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ

"เราจะเห็นว่าทุกวันนี้ องค์กรขนาดใหญ่ต่างตื่นตัว และมีนโยบายการจัดโครงการๆ ตามมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกทั้งนโยบายของคณะรัฐมนตรี ปี 2562 ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) และนโยบายพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม"

"ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้มีความเข้าใจ และรับรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจตามแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดียิ่งขึ้น สสว. จึงจัดกิจกรรม 'ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม' ขึ้น เพื่อศึกษา เรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยศึกษา เรียนรู้ อุตสาหกรรมต้นแบบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับฟังคำบรรยาย และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คาดว่ากิจกรรมนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดจิตสำนึกที่ดีในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วย"

นายสุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า "เราได้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิก สสว. จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเราคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงวิธีการยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ผ่านการศึกษาเรียนรู้ในอุตสาหกรรมต้นแบบ ที่ได้รับการยอมรับ และมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ให้และมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป"

กิจกรรมครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่กรุงเทพฯ โดยนำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และรับฟังการบรรยาย เพื่อการเรียนรู้ จากวิทยากร ของ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นแบบที่ได้ระบบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นที่ยอมรับของสากล เช่น มาตรฐาน GMP/HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร

เป็นพื้นฐานการจัดการผลิตที่ดีของโรงงานผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารอันถือว่าเป็นมาตรฐานสากล และสร้างจิตสำนึกต่อความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค และยังได้รับรางวัลแบรนด์แห่งปี World Branding Awards 2018-2019 สาขาผลิตภัณฑ์นมโพรไบโอติก จากประเทศอังกฤษ รวมทั้งแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม

ในช่วงบ่าย ได้นำคณะฯ เดินทางไปยัง "กลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า" ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และฟังการบรรยายแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ในตำบลบางกระเจ้า

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย" จากนั้น นำเยี่ยมชมการผลิตสินค้า และแนวคิดการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนบางกะเจ้า ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นฟื้นฟู และรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตลอดวันจบลงด้วยความประทับใจ นับเป็นหนึ่งวันแสนพิเศษที่ สสว. สนับสนุน ผู้ประกอบการให้ได้เรียนรู้พัฒนาธุรกิจแบบรอบด้าน ไปพร้อมๆ กับความตะหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม

ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง