ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สุราษฎร์ธานียกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน มอบเกียรติบัตรโรงงานสกัดที่ได้คุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พัฒนาการผลิตและซื้อขายปาล์มน้ำมันคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นธรรม โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

การดำเนินโครงการ ได้มีการจัดประกวดโรงงานการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงงานที่เข้าประกวดจะต้องพัฒนาคุณภาพสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ อัตราน้ำมันร้อยละ 18 ขึ้นไป (ปาล์มน้ำมัน 100 กิโลกรัม สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ได้ 18 กิโลกรัม) ซึ่งทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ประเมินโรงงานที่สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 20 โรงงาน ในช่วงเดือนธันวาคม 2561- มกราคม 2562 พบว่า มีโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตราร้อยละ 18 - 18.99 จำนวน 16 ราย และโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้ อัตราร้อยละ 19 จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ ได้มีการติดตามผลต่อเนื่อง พบว่า มีโรงงานสกัดที่พัฒนาการผลิตน้ำมันปาล์มดิบให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2562) สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตราร้อยละ 18 จำนวน 2 ราย และโรงสกัดที่สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ในอัตราร้อยละ 19 จำนวน 4 ราย

ผลจากการประกวดตามโครงการฯ ทางจังหวัดได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในจังหวัดที่เข้าประกวด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร ซึ่งการจัดประกวดโครงการในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและสร้างความตระหนักร่วมกันในการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ

สำหรับการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการ ขณะนี้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายแล้ว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากโรงงาน เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ลานเทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดและซื้อขายปาล์มน้ำมันที่เน้นคุณภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ โดยมีเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตมากที่สุดในประเทศ ซึ่งปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ให้ผล 1.219 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 4 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ โดยจังหวัดมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันไปสู่ Oil Palm City ซึ่ง สศท.8 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย ดังนั้น หากมีการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน และสามารถสกัดน้ำมันได้อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.15 - 0.20 บาท/กิโลกรัม ส่งผลทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้เพิ่มขึ้นในภาพรวมอย่างน้อยประมาณ 809 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ต้องให้ความความสำคัญในการตัดปาล์มน้ำมันที่สุก สด และมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพการผลิตในสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เร่งโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร สศก.8 แจงพื้นที่ 4 จังหวัดใต้พร้อมส่งประกวด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 รุกโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 4 จังหวัด เผย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินงานโครงการประจำปี 2558 และส่งประกวดในระดับเขต รวมพื้นที่เป้าหมายประมาณ...

เตือนน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร สศก. ระบุ ปากตะคลอง ฉะเชิงเทรา พบเกินกว่ามาตรฐาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 16 เผย พบปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ระบุ เจอความเค็ม 30.59 กรัม/ลิตร ณ ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้ปิดประตูระบายน้ำในคลองต่างๆ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงกลาโหม จัดตลาดเคลื่อนที่รับซื้อ "ยางพารา" ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางอัญชลี อุไรกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ และความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อราคายางพาราในพื้นที่ เนื่องจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง