ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรมแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (ช่วงเช้า)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ในหัวข้อ "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมงานมากกว่า 500 คน โดยกล่าวว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ สศค. นำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นสำคัญและอยู่ในความสนใจของสังคม เป็นช่องทางเผยแพร่นโยบายของกระทรวงการคลัง รวมทั้งเปิดกว้างให้มีการแลกเปลี่ยนทรรศนะและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการคลังของไทย

สศค. ได้รับเกียรติจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประเมินผลกระทบก่อนล่วงหน้าและนำไปสู่การออกชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงทีในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะมองไปข้างหน้าถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะกลางถึงระยะยาว

ของกระทรวงการคลัง ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างความยั่งยืนทางการคลังและเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันจากภายในเป็นหลัก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยินดีที่ สศค. พัฒนากรอบแนวคิดการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในของในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด โดยการพัฒนาเชิงพื้นที่ควรครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ในระดับรากหญ้า วิสาหกิจรายย่อยและรายกลาง ผู้ประกอบการ Start Up

ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดลำดับพื้นที่ที่ควรพัฒนาก่อนหลัง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้งบประมาณและเครือข่ายของกระทรวงการคลังในพื้นที่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด และได้ขอให้ สศค. นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนามาปรับใช้และสร้างนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

สำหรับในช่วงเช้าของการสัมมนาฯ เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการของข้าราชการ สศค. ในหัวข้อ "เจาะลึกข้อมูล เจาะจงนโยบาย" นำเสนอโดย ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ นายพงศ์นคร โภชากรณ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ดร. พีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายรอม อรุณวิสุทธิ์ เศรษฐกรชำนาญการ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สศค. ได้ศึกษาและเจาะลึกข้อมูล โดยพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายการคลังเชิงพื้นที่ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) การวัดประสิทธิภาพการผลิต (Technical Efficiency) ด้วยวิธี

Data Envelopment Analysis (DEA) ทั้งในภาพรวมของจังหวัดและในสาขาการผลิตต่าง ๆ และ 2) การวัดความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ (Economic Fundamental Readiness Index: EFRI) ที่พัฒนาขึ้นมาจากเครื่องชี้ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และได้แบ่งกลุ่มจังหวัดได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีประสิทธิภาพการผลิตสูงและมี ความพร้อมฯ สูง (กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ) กลุ่มที่ 2 มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำแต่มีความพร้อมฯ สูง (กลุ่ม Quick Win) กลุ่มที่ 3 มีประสิทธิภาพการผลิตสูงแต่มีความพร้อมฯ ต่ำ (กลุ่มการพัฒนาที่ไม่สมดุล) และกลุ่มที่ 4 มีประสิทธิภาพ

การผลิตต่ำและมีความพร้อมฯ ต่ำ (กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ) ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินนโยบายการคลังเชิงพื้นที่สำหรับกลุ่มที่ 1 ควรมีการต่อยอดจุดแข็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยรัฐบาลควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น กลุ่มที่ 2 ควรยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิตในด้านที่เป็นจุดแข็ง โดยรัฐบาลสามารถสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าถึงแหล่งทุนและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กลุ่มที่ 3 ควรยกระดับความพร้อมฯ ในด้านที่ยังต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ 4 ต้องการสนับสนุน

ด้านนโยบายโดยควรยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิตและความพร้อมฯ ควบคู่กัน สำหรับแนวทางการต่อสู้กับปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่สำหรับกลุ่มที่ 1 ควรบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเสริมด้วยการพัฒนาอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 2 ควรเน้นการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและหารายได้

กลุ่มที่ 3 ควรเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ การเข้าถึงระบบสาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มที่ 4 ควรเน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพ เพิ่มเบี้ยคนขยันและทุนประเดิมเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และการบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดำเนินนโยบายที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และกลุ่มคน (Tailor-made)

สำหรับการสัมมนาฯ ในช่วงเช้า ยังได้รับเกียรติจากผู้วิพากษ์ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สันติธาร เสถียรไทย ประธานนักเศรษฐศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี กรุ๊ป และ ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้างานวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ดร. สันติธาร เสถียรไทย กล่าวชื่นชมการวิเคราะห์และแนวนโยบายเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดออกไปได้ในอีกหลายมิติ โดยจุดเด่นของการศึกษาอยู่ที่การให้ความสำคัญในระดับจังหวัด มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่ได้มีการสร้างขึ้นนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ให้ความเห็นว่าการนำเสนอผลงานฯ เป็นการศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ โดยมีการเสนอกรอบการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายการคลังเชิงพื้นที่ มีการวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลรายพื้นที่ด้านต่าง ๆ จำนวนมาก และมีนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้ หากในอนาคตหน่วยงานต่างๆ มีการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ออกมามากขึ้นก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

สศค. หวังว่าผลงานวิชาการนี้จะพัฒนาแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการคลัง อันจะช่วยให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างทั่วถึงมากขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง