ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.หนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙" ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านมิติทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน รวมทั้งการสร้างสรรค์พื้นที่ทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประธานกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามิติด้านวัฒนธรรม โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของอาเซียนควบคู่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนในประชาคมอาเซียนด้วย การที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในหัวข้อประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และในครั้งที่ ๙ นี้ เน้นงานวิจัยในหัวข้อ "สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน" ถือเป็นการให้ความสำคัญในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ตามแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" โดยไทยเป็นแกนหลักสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญยั่งยืนในภูมิภาคสืบไป

ด้านนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งในส่วนราชการ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ที่สนใจงานวัฒนธรรม รวมกว่า ๓๐๐ คน โดยในภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน โดย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ต่อด้วยการอภิปรายทางวัฒนธรรม ๒ เรื่อง คือ มรดกร่วมอาเซียน : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม รศ.ดร. ชัชชัย โกมารทัต ดร.สง่า ดามาพงษ์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงสาร ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิสิฐ เจริญวงศ์ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางการวิจัยทางวัฒนธรรมและเสียงสะท้อนของนักวิจัย" โดยวิทยากรรับเชิญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

และในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ซึ่งได้มีการจัดกลุ่มนำเสนอและอภิปราย เป็น ๒ กลุ่ม ๒ หัวข้อ ได้แก หัวข้อ อัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยงานวิจัย ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑.อัตลักษณ์แห่งชาติที่นำเสนอในพิพิธภัณฑ์ การศึกษาเปรียบเทียบห้าประเทศ สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน ๒.อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของ "ชาวซอง-ชาวซัมแร" ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย-กัมพูชา ๓.การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กรณีศึกษาเมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ๔.การธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ส่วนในกลุ่มสอง มีการนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อ พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑.มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ๒.การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในบานะที่เป็นมรดกร่วมระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ๓.ภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย

นอกจากจะมีการนำเสนอและอภิปรายงานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แล้ว บริเวณด้านหน้าหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตโครงการวิจัยที่น่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ อาทิ -โครงการพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้เป็นแบรนด์ระดับโลก -การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อบันเทิงกับก้าวย่างสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ศึกษากรณีซีรีย์โทรทัศน์เกาหลีใต้ -โครงการศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย : มิติการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม –โครงการนวัตกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่สากล -การพัฒนาภาชนะเบญจรงค์ส่งเสริมรูปลักษณ์อาหารแนวคิดเอกลักษณ์ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร -โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาแห้งหอมผู้ไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย -โครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตผ้าไหมบ้อมสีด้วยเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาฝ้าขาวม้าบ้านทพกระบือ ต.สำโรง จ.สุรินทร์ -การพัฒนาศักยภาพงานหัตกรรมเครื่องเขินวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเสริมสร้างมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภค เชื่อมโยงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านศรีปันครัว ต.ท่าศาลา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ -แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำสะแกกรังและปากน้ำประแส เป็นต้น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จึงเห็นความสำคัญของการวิจัยทางวัฒนธรรมและได้จัดให้มีการประชุมทางวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานเลี้ยงแสดงความยินดีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

คุณหญิงสมหญิง โปษยานนท์ จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้กับ ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี สุวิมล โปษยานนท์ สมวงศ์ โปษยานนท์ และสมสมร คูสกุล มาร่วมสร้างบรรยากาศความอบอุ่น ณ ห้องโคโลเนด...

ททท. ขอเชิญสื่อมวลชนชมละครเพลงการกุศลรอบสื่อมวลชน แฟนตาซีสีคราม

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--ททท. การแสดงละครเพลงการกุศลรอบสื่อมวลชน " แฟนตาซีสีคราม " วันที่ 18 ก.พ. 2548 เวลา 18.45 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าว แสดงความยินดีในการจัดละครเพลงแฟนตาซีสีคราม อาจารย์วิชัย ...

AIT ชี้สร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์มีความจำเป็น : ลดผลกระทบก่อนเกิดเหตุการณ์จริง

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--วช. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ ขจิตวิชยานุกูล จากภาควิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) เปิดเผยถึงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการออกแบบสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ซึ่งจัดโดยสำนั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง