ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

WWF หนุนสถาบันการเงินไทยสร้างมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

WWF ให้การสนับสนุนสมาคมธนาคารไทยในการริเริ่มแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending)

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย ให้การต้อนรับต่อคำประกาศอย่างเป็นทางการของสมาคมธนาคารไทย วันที่ 13 สิงหาคม ในการนำ"แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ" มาปรับใช้ รวมถึงมีความยินดีต่อการประกาศความร่วมมือของธนาคารในประเทศไทยในการมุ่งเน้นให้การดำเนินงานด้านสินเชื่อเกิดขึ้นบนมาตรฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น

ภายใต้แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารดังกล่าวมีการเสนอแนะให้ธนาคารคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร นอกจากนั้น ยังมีการริเริ่มการดำเนินการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) หรือ ESG ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ยังเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของภาคการธนาคารในการระดมเงินทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อต่อสู้กับความท้าทายและบรรเทาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน ดังที่สามารถเห็นได้จากผลกระทบรุนแรงที่มีต่อเศรษฐกิจจากภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศไทยประสบในรอบหลายปีที่ผ่านมา

WWF ให้การสนับสนุนการร่างแนวทางการดำเนินกิจการดังกล่าว โดยให้ข้อมูลด้านหลักการและคำแนะนำที่อ้างอิงจากฐานข้อมูลขององค์กรอันช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของ ESG ซึ่งทาง WWF มีความยินดีที่เห็นว่าแนวทางการดำเนินกิจการนี้เน้นวิธีการดำเนินงานที่มีความรัดกุม โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ธนาคารเพิ่มความโปร่งใสในการนำเสนอแผนการดำเนินงานหรือผลกระทบที่ชัดเจน ซึ่งความก้าวหน้าในการบูรณาการ ESG ของธนาคารนี้จะได้รับการวิเคราะห์และประเมินตามรายงานการประเมินความยั่งยืนของธนาคาร (SUSBA) ประจำปีที่ทาง WWF ได้จัดทำขึ้น

นางสาวพรฤดี ตังคเศรณี ผู้จัดการโครงการการเงินเพื่อความยั่งยืนของ WWF ให้ความเห็นว่า "แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืนนี้จะปูทางให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในภาคการธนาคารของประเทศไทย เนื่องจากมีการระบุหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่เอื้อให้ธนาคารที่มีขนาดและการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์และการดำเนินงานของแต่ละธนาคารได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย นอกจากนี้ WWF ยังสนับสนุนให้ธนาคารใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการนำหลักการดำเนินงานด้านการสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบไปใช้กับองค์กร"

WWF จะยืดหยัดให้การสนับสนุนสถาบันการเงินในประเทศไทย ในการดำเนินการเพื่อไปสู่การเงินเพื่อความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนด้านข้อมูล การฝึกอบรมและทรัพยากรต่างๆ เช่น จากกลุ่มพันธมิตรด้านองค์ความรู้ของแนวความคิดริเริ่มแห่งแนวทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย (the Asia Sustainable Finance Initiative: ASFI) เพื่อการดำเนินงานที่เป็นไปในแนวทางการปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ตลอดจนนำเสนอวิธีการอันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างประสบความสำเร็จและเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

ความคิดริเริ่มแห่งแนวทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ ASFI

แนวความคิดริเริ่มแห่งแนวทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย (ASFI) ประกอบด้วยองค์กรที่มาจากหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความสำคัญของภาคการเงินในการมีส่วนรังสรรค์ให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจอันสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) และความตกลงปารีส (the Paris Agreement) ASFI ส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างบรรลุผลสำเร็จโดยยังคงรักษาต้นทุนทางธรรมชาติที่สังคมโดยรวมต้องพึ่งพาอาศัย อีกทั้ง ยังให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้านอาหาร พลังงาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโครงสร้างพื้นฐาน พันธมิตรด้านองค์ความรู้ของ ASFI ประกอบไปด้วย องค์กรในภาคการเงิน องค์กรวิชาการ และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนสถาบันการเงินให้เกิดการบูรณาการของหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.asfi.asia/

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF สำนักงานประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ และ WWF ถือเป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดระดับโลกที่มุ่งมั่นทำงานด้าน การอนุรักษ์ ปัจจุบัน WWF มีผู้สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคนจากทั่วโลกและเครือข่ายขององค์กรทำงานร่วมกันในกว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือการหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมชาติของโลกในเชิงลบ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของโลก ที่มีมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างมีความสมดุลด้วยการอนุรักษ์สภาพชีววิทยาที่หลากหลาย และมุ่งทำงานเพื่อรักษา ทรัพยากรด้านพลังงานให้ถูกนำกลับมาใช้งานอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานเพื่อหยุดยั้งมลพิษและการบริโภค ที่เกินพอดี สามารถศึกษาข้อมูลการทำงานของเราเพิ่มเติมได้ที่ www.wwf.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เปิดเรือนเพาะชำกล้าไม้

นางสาวจันทร์ติ๊บ กันติ๊บ (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า สาขาเชียงใหม่ บริษัทคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และนางดวงเดือน อีแกน (ซ้ายสุด) ผู้จัดการแผนกการตลาดและพัฒนาแหล่งทุน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) ร่วม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง