ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีสัมมนา Assessor Day

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีสัมมนา Assessor Day ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และสอดคล้องตามที่สคช.กำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า สคช.มีการมุ่งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการรองรับการพัฒนาประเทศหลากหลายมิติ ควบคู่กับการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขับเคลื่อนคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นระบบมีความเป็นกลาง โปร่งใส เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน 85 ประเทศ และถือเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกสำหรับองค์กรซึ่งทำหน้าที่รับรองคุณวุฒิให้แก่บุคลากรจากทั่วทุกมุมโลก

ในการพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สคช. ได้เปิดเวที " การสัมมนา Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล " ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจประเมินองค์กรจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 คน ได้ร่วมเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น ติดตามปัญหาอุปสรรค แจ้งข่าวสารที่เป็นสากล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทั่วประเทศให้มีแนวปฎิบัติที่ดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และสอดคล้องตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกำหนด ในการนี้สถาบันฯ ได้มีการดำเนินงานร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการพัฒนาบุคคลากร โดยมีหลักสูตรการอบรมใน 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรความรู้ทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคคลากร ISO/IEC 17024 และหลักสูตรแนวทางทางการตรวจประเมิน

ที่ผ่านมา สคช.สามารถพัฒนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สอบและบุคลากรขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯและเกี่ยวข้องกว่า 160 องค์กร จำนวนกว่า 1,500 คน และคัดเลือกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 แล้ว จำนวน 28 แห่ง และภายในงานได้มีพิธีการมอบใบรับรองหน่วยรับรองบุคคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ให้แก่โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ โดยนายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบให้นางสาวสมเพชร ศรีชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์

ด้านนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ISO/IEC 17024 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ในระดับสากล เพื่อให้การรับรองบุคลากรว่ามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกำหนดของแต่ละสาขา โดยให้ความสำคัญที่ความสามารถ (Competence-based) การนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติแทนการเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความสามารถบุคลากร และสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าบุคคลที่ได้รับการรับรอง มีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐานของสาขาที่ได้รับการรับรอง ซึ่งในส่วนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้น อยู่ระหว่างการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงแห่งอาเซียน ซึ่งมี 8 ระดับ หากสามารถเทียบเคียงได้ ทำให้เกิดความพร้อมในการแลกเปลี่ยนแรงงานทั้งในประชาคมอาเซียน และตลาดโลกในอนาคตบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สคช. ยังได้คัดเลือกองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 23 แห่ง ใน 14 สาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 ซึ่งพิจารณาจากศักยภาพและความพร้อมขององค์กรฯ ทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ และความสำคัญของสาขาอาชีพที่เปิดให้การรับรอง โดยเป็นองค์กรฯ ที่ได้รับการพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอีกด้วย อาทิ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ใน สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ) ในสาขาวิชาชีพการบิน เป็นต้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้คลอดตั้งคณะอนุกก.3ชุด เสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี50

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้เป็นจริง ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ทั้งด้านวิชาการ และกฎหมาย พร้อมเสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์การแข่งขัน 15 กลุ่มงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 36 อาชีพภายในปี 2550 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เล...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง