ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มกอช. เน้นอบรมให้ความรู้ ตลาดออนไลน์ กับเกษตรรุ่นใหม่รุ่นใหม่ หวังยกระดับและเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าออร์แกนิค-GAP ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กล่าวว่า เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561–2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้วางเป้าหมายให้ให้มีการขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างจริงจัง ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณเพื่อสร้างมูลค่า หนึ่งในเป้าหมายที่จะทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารจูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานประกอบกับกระแสความใส่ใจในสุขภาพกำลังเป็นทิศทางใหม่ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ดังนั้น มกอช.จึงได้จัดทำโครงการการเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนขึ้น เพื่อมุ่งสร้างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์รายใหม่และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยการอบรมจะเน้นกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 2 ช่องทางหลัก คือ การส่งเสริมช่องทางการตลาดด้วยระบบดิจิทัล เช่น เว็บไซด์ DGTfarm.com, QR Tracec และการจับคู่ธุรกิจเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (Business Matching) พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอผลผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ นวัตกรรม การเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ โดยปี 2562 นี้วางเป้าหมายอบรมเกษตรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ ทุกภาครวม จำนวน 189 คน

นางสาวจูอะดี กล่าวย้ำด้วยว่า มกอช.มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะผลักดันให้ประเทศไทยมีพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินปี 2562 ล่าสุด พบว่าปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านมาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว จำนวน 37,868 รายคิดเป็นพื้นที่ 333,267 ไร่ ในส่วนของกรมการข้าว 27,454 ราย กรมวิชาการเกษตร 5,447 ราย สปก.4,401 ราย กรมพัฒนาที่ดิน 164ราย กรมประมง 145 ราย กรมปศุสัตว์ 205 รายและกรมหม่อนไหม 52 ราย

นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กระทรวงพาณิชย์ยังระบุด้วยว่า ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 900 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 0.06% ของมูลค่าตลาดโลก ในขณะที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 104,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 3.55 ล้านล้านบาท มีอัตราการขยายตัวปีละ 20% โดยมีตลาดเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป จีน ออสเตรเลีย ซึ่งเห็นได้ว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก

นางสาวจูอะดี กล่าวด้วยว่า จากความเติบโตของตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน พบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับอาหารการกิน จึงเกิดเป็นโอกาสของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ยังคงนับว่าเป็นกลุ่มสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพแข็งแกร่งและมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงทำให้มีการขยายตัวของพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์โลกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับกระแสของกลุ่มผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ประกอบกับต้องการยกระดับตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของไทยทั้งสินค้าออร์แกนิคและสินค้า GAP ให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและต่างประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น มกอช.ได้เร่งส่งเสริมอบรมระบบการขายผ่านเว๊บไซต์า DGTFarm.com เพื่อเปิดมิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์ โดยในเว๊บไซต์ดังกล่าว จะแบ่งตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรเป็น 3 ตลาด ดังนี้

1.ตลาดเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรที่มีขั้นตอนการผลิตตามหลักธรรมชาติบนพื้นที่เกษตรที่ไม่มีสารพิษและสารเคมีปนเปิ้อน ประกอบด้วยสินค้า ผัก ผลไม้ ข้าวและ สินค้าแปรรูป 2.ตลาดเกษตรปลอดภัย GAP สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษหรือสารเคมี หรือมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP นอกจากผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป ไข่และข้าว ประมง ปศุสัตว์แล้วยังมีสินค้าประเทเครื่องสำอางสบู่กล้วยหอมซึ่งเป็นสินค้าเก๋ๆ ของเกษตรกรจากจังหวัดกำแพงเพชรจำหน่ายอีกด้วย และ 3.ตลาดสินค้า QR Trace สินค้าเกษตรที่สามารถตามสอบแหล่งที่มาได้จาก QR Code ที่ติดมาบนตัวสินค้า นอกจากผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป ไข่และข้าวแล้วยังมีเครื่องสำอางอินทิรา Herbal Soap คลีนซิ่งโฟมสับปะรดผสมมะเฟืองของเกษตรกรบ้านคา จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมอีกด้วย ทั้งนี้ มกอช.มั่นใจว่าจะทำเกษตรกรให้มีช่องทางและโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ซื้อมั่นใจได้ว่า สินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายในตลาดออนไลน์นี้ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ไม่มีการหลอกขายสินค้า เพราะมกอช.มีการตรวจสอบแหล่งผลิตก่อนให้ลงจำหน่ายทุกชนิดสินค้าโดยปัจจุบันมีผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์และGAP เป็นสมาชิกในระบบแล้วกว่า 1,000รายและมีเครือข่ายผู้ผลิตรวมแล้วเป็น 10,000 ราย ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

ภาพข่าว: กรมประมง พร้อมด้วย คณะทำงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เยี่ยมชมกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในการผลิตไก่

กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--กรมประมง เยี่ยมโรงงาน : นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร และกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับในการผลิตไก่แปรรูป ณ โรงงาน BFI ในเครือเบทาโ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง