ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.ชื่นชม ชุมชนคุณธรรมวัดโพนทอง จังหวัดเลยตัวอย่างท่องเที่ยว-พอเพียง มอบ วธจ.ภาคอีสานเป็นแบบอย่าง ขยายต่อยอดในพื้นที่ตัวเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดโพนทอง อ.ภูเรือ จ.เลย โดยได้เยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ สินค้าจากภูมิปัญญา น้ำเต้า หมวก จากนั้นผู้นำชุมชนฯ นำเยี่ยมชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน การปลูกผักสวนครัว ศูนย์ทอผ้า โรงสีข้าวชุมชน การทำข้าวหลาม โดยชุมชนดังกล่าวอยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 50 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขา เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีอากาศหนาวเย็น มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเรือ ด้วยความพิเศษทางภูมิอากาศ ทำให้พื้นที่ของอำเภอภูเรือสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ไม้ได้หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกเมืองหนาว ไม่ว่าจะเป็นดอกคริสต์มาส พิทูเนีย ฯลฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพนทอง ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจของพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ทำให้ชุมชนมีความสามัคคี และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมใจคือวัดโพนทอง มีพระมหาชูเชิด ติสฺสโร เป็นเจ้าอาวาสวัดโพนทอง เอาใจใส่เป็นผู้นำด้านคุณธรรม ชุมชนรักษาศีล 5 ทำให้เป็นเขตปลอดเหล้า มีการประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องทุกปี โดยผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่พระมหาชูเชิด ติสฺสโร เจ้าอาวาสวัดโพนทอง ไม่มีการพนัน อบายมุข และอาชญากรรม อีกทั้งได้ช่วยอนุรักษ์ สืบทอด สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะมีการรณรงค์เรื่องความสะอาดอย่างจริงจังเป็นชุมชนปลอดถังขยะ เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ในอำเภอภูเรือ เป็นเมืองท่องเที่ยว

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯวัดโพนทอง ถือเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน รักษา และต่อยอดงานวัฒนธรรม ให้ชุมชนมีความมั่นคงยั่งยืน ทำให้วัฒนธรรมกินได้ คนมีความสุข ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีความสุข วัฒนธรรมจะยั่งยืน ชุมชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา ไม่เบียดเบียน ไม่ลักขโมย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการดำเนินตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงาม ขอชื่นชมทุกคนในชุมชน พลัง บวร ผู้นำชุมชน นายอำเภอ เจ้าอาวาส นายกเทศมนตรี ครูบาอาจารย์ในโรงเรียน ที่มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนทำให้วัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน สิ่งที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันขอให้รักษาความดีเหล่านี้ตลอดไป

"ผมได้ให้นโยบายวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศว่า ชุมชนคุณธรรมฯ มีทั่วประเทศ ขอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ชุมชนคุณธรรมฯ ที่เลย อาจไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปชุมชนคุณธรรมฯ หนองคาย ไปเที่ยวกัน พักในชุมชน โฮมสเตย์ ฟื้นฟูความเป็นเครือญาติ ไม่ใช่แค่ข้ามจังหวัด ผมมองไปถึงแลกเปลี่ยนระดับภาค ให้มีการแลกเปลี่ยนกัน ไปมาหาสู่กัน หากแนวทางนี้สำเร็จ เราชาวไทยไม่แตกแยก ไม่แบ่งภาค เราอยู่ประเทศเดียวกัน ขอให้กำลังใจ ชื่นชม ขอให้วัฒนธรรมจังหวัดทั่วภาคอีสาน นำไปเป็นแบบอย่าง ขยายต่อยอดต่อไป กลับไปพัฒนาชุมชนฯ ในพื้นที่ตัวเอง" ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ด้าน นางณัฐกานต์ จันทะแพง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ที่ 1 กล่าวว่า เราจึงได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมฯ อย่างสมัครใจ ชาวบ้านหนองบัวมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ พอเหลือกินก็เอาไปขายได้แทบทุกครัวเรือน มีประชาคมปรึกษาหารือกันในชุมชนในเรื่องราวปัญหาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วัดโพนทองเป็นศูนย์กลางของชุมชน ไม่ว่าจะมีงานประเพณี งานบุญ กลุ่มอาชีพ น้ำเต้า ถักทอไหมพรม ทอผ้าผู้สูงอายุ จักสาน การออมทรัพย์ที่สอนกันตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีการออมเพื่อสวัสดิการชุมชน เช่น ใครนอนโรงพยาบาลได้คืนละ 200 บาท เสียชีวิตคนละ 1,000 บาท เราทำการเกษตร ทำไร่ทำนา ผักสวนครัว ทำให้มีการพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"ยุทธการพอเพียง" รายการเรียลลิตี้โชว์แนวใหม่ สาระเพื่อความพอเพียงของคนไทย

ระยะนี้กระแสการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีให้เห็นให้ได้ยินมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็ล้วนแต่มาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความสุขในชีวิตท...

สป.เสนอ 5 เกณฑ์ เสริมศักยภาพแผน 9 ย้ำต้องประยุกต์ "ศก.พอเพียง"สู่ปฏิบัติจริง

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ ประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) ระบุควรมุ่งเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เข้าสู่สภาวะสมดุลและยั่งยืน โดยควรนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ถือเป็นหัวใจสำค...

เปิดตัว "งานสัปดาห์วัฒนธรรมไทยในกรุงโรม" ยิ่งใหญ่ กระชับสัมพันธ์ "ไทย-อิตาลี" มั่นใจคนเข้าชมกว่า ๒ แสน

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม "กระทรวงวัฒนธรรม" ขานรับนโยบายรัฐบาลไทยสานสัมพันธ์อิตาลี จับมือกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตัว "งานสัปดาห์วัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมกรุงโรม" ยิ่งใหญ่ที่สุดในประ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง