ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บริติช เคานซิล ปั้นโครงการ University Industry Links ยกระดับสถาบันอุดมศึกษา - อุตสาหกรรมไทยสู่เวทีระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น

"คน" และ "นวัตกรรม" เป็นหัวใจหลักในการสร้างประเทศให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนทั้งด้านความรู้และทักษะ ด้วยการสอนทักษะใหม่ (re-skill) การสอนทักษะเพิ่มเติม (up-skill) และการสอนทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นแต้มต่อที่ผลักดันให้คนและประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากความสำคัญดังกล่าว บริติซ เคานซิล ประเทศไทย จึงจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Links) โดยทำงานร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในไทยและสหราชอาณาจักร ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีกลยุทธ์ให้กับประเทศไทย แล้วต่อยอดไปสู่การพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย กล่าวว่า University – Industry Links เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ของไทยสู่นานาชาติ และช่วยลดช่องว่างการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการร่วมกันแชร์ความรู้และความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน เพราะการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศจะต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเกิดขึ้นได้จากการสร้างความรู้และงานวิจัยด้านนวัตกรรม ผสมผสานไปกับการยกระดับทักษะให้กับภาคแรงงาน ซึ่งโมเดลการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์มากที่สุด

สำหรับโครงการ University – Industry Links มีการดำเนินงาน 2 กิจกรรม คือ โครงการการมองอนาคต (Foresight Project) มีเป้าหมายพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อระบุแนวทางการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ขยายฐานงานวิจัยและความร่วมมือในประเด็นเป้าหมายตามที่ระบุไว้เป็นผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ และโครงการการประเมินคุณภาพทางสัมผัส และพฤติกรรมผู้บริโภค (Sensory and Consumer Behaviors Project) เป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่สามารถวิเคราะห์ความรู้สึกและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาดอาหารระหว่างต่างประเทศ

"อุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารก็มีบทบาทสำคัญในสหราชอาณาจักร

อีกด้วย เห็นได้จากรายจ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มของประชากรในสหราชอาณาจักรมีมูลค่ารวมกว่า 203,000 ล้านปอนด์ หรือ 9.1 ล้านล้านบาท สหราชอาณาจักรจึงให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก ดังนั้น กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นเรื่องสำคัญของไทยและสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ บริติช เคานซิล ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนงานด้านนี้ ผ่านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ และต่อยอดการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น"

ทั้งนี้ ประเด็นความร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมได้ถูกหยิบยกไปพูดถึงบนเวที Going Global 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเยอรนีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเวทีดังกล่าวเป็นงานสัมมนาด้านการศึกษาระดับโลกที่ให้ผู้นำด้านการศึกษาจากทั่วโลกได้มานำเสนอและหารือเกี่ยวกับนโยบาย และแนวคิดใหม่ๆ โดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้ไปนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการทำงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของไทย

ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมงาน Going Global 2019 ได้รับฟังมุมมองด้านการศึกษาจากหลายประเทศก็พบว่ามีจุดร่วมคล้ายคลึงกับประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ที่มีปัญหาเหมือนกันในเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งยังมีช่องว่างในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น ถ้าหากต้องการเสริมศักยภาพให้กับคนเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องมีแนวทางผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมทำงานร่วมกันมากกว่าเดิม โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนไปพร้อมกัน

"การทำงานของเมืองนวัตกรรมอาหารกับ บริติช เคานซิล จะผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยบทบาทของเมืองนวัตกรรมอาหารที่เป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งสหราชอาณาจักรก็มีความเข้มแข็งและเชี่ยวชาญในด้านของการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้ว ดังนั้น โครงการ University - Industry Links จะช่วยเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจากสหราชอาณาจักรกับประเทศไทยให้เกิดการแชร์องค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการนำโมเดลจากต่างประเทศเข้ามาจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้อย่างรวดเร็ว"

ดร.อัครวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผนงานความร่วมมือกับ บริติช เคานซิล ระยะถัดไป นอกจากจะต่อยอดโครงการเดิมที่ทำอยู่แล้ว อาจเดินหน้าไปถึงเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) และการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีจากสหราชอาณาจักรอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระจายความรู้สู่สถาบันอุดมศึกษา ผ่านโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือคุณภาพ"

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดโครงการ"ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยหนังสือคุณภาพ" มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตไปสู่กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวง...

เมอร์เซเดส เบนซ์ ชื่อที่รับใช้ตลาดรถยนต์ทั่วโลกกว่า 100 แห่ง พร้อมเปิดตัว M-Class รุ่นใหม่

ดีทรอยต์, 11 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท ด็อกเตอร์เอ็คฮาร์ด คอร์เดส หัวหน้าคนใหม่ของเมอร์เซเดส ตอกย้ำถึงคุณภาพของผู้ผลิตยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก วันนี้ (10 ม.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกของรอบสื่อมวลชนในงานออโต้โชว์ระดับนานาชาติของอเมริกาเหนือ ซึ่งจัดขึ้นที...

บริติช เคานซิล เปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม

บริติซ เคานซิลเปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม ในวันที่ 26 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2546 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่บริติซ เคานซิล ปิ่นเกล้า ชั้น 10 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง