ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อ.อ.ป. จับมือ 4 หน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมการป่าไม้ ปี 62 ภายใต้แนวคิด การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แถลงข่าว "จัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562" ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง หวังเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนางานด้านป่าไม้สู่ความยั่งยืน

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยถึง การจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า การประชุมการป่าไม้เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบงานด้านป่าไม้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

การจัดประชุมฯ มีเป้าหมาย เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกเครือข่ายความร่วมมือได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย ผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้เพื่อร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านป่าไม้ของประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการจัดการประชุมที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก

เริ่มจาก - กรมป่าไม้ เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2558
  • คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2559
  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2560
  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพหลัก ในปี พ.ศ. 2561

และในปีนี้ 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดประชุมฯ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ร่วมกันกำหนดจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" ซึ่งมีกำหนดจัดงานฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับรูปแบบในการจัดประชุมการป่าไม้ในปีนี้ มีดังนี้

1. การประกวดและนำเสนอผลงานวิจัย ทางด้านป่าไม้
2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ นำโดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร
3. การเสวนาในหัวข้อ

(1) "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" การเสวนาในหัวข้อนี้ จะเป็นการเสวนาในมุมมองหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐประกอบด้วย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และในมุมมองภาคเอกชน ได้แก่ Thailand Forest Certification Council (TECC) บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

(2) "การขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าให้ก้าวหน้าได้อย่างไร" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

4. การนำเสนอจาก Student Forum ในหัวข้อ "นิสิต คิดอย่างไร?"

การจัดประชุมการป่าไม้ฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมฯ ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น อ.อ.ป. ในฐานะเจ้าภาพหลัก รวมทั้งอีก 4 หน่วยงานเจ้าภาพร่วม ได้เล็งเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงโดยให้สอดคล้องกับหัวข้อในการจัดประชุมฯ "การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า" เน้นการศึกษาดูงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ภายในจังหวัดลำปาง ดังนี้

  • แปลงผลิตกล้าไม้ของภาคเอกชน
  • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ อำเภองาว
  • การจัดการสวนป่าตามหลักวนวัฒน์ที่ สวนป่าแม่เมาะ ของ อ.อ.ป.
  • ศึกษาดูงานที่โรงเลื่อยแม่เมาะ

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดประชุมการป่าไม้ฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ และสามารถสร้างนักวิจัย/นักวิชาการรุ่นใหม่ทางด้านป่าไม้ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ... ผอ.อ.อ.ป. กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: บลจ.กสิกรไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้น และ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ให้แก่คณะกรรมการกองทุน

กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) จัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้น และ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" แก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ...

ททท.ร่วมส่งทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเขตอันดามัน

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง