ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มข.ลงพื้นที่ CLMV ต่อยอดปี2 โครงการถ่าทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งนศ.เรียนรู้เข้มข้นก่อนลุยตลาดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ปีที่ 2 ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแผนมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์การบริหารปัจจุบันมุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการปฎิบัติจริง หรือ Experiential learning และยังเป็นการบริการวิชาการให้เห็นคุณค่าร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ จากการดำเนินนโยบาย KKU transformations ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ครั้งนี้ สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่การส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นโอกาสที่นักศึกษา จะได้ฝึกงาน และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อตนเองนำไปสู่การได้เปรียบเมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดงาน

ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านตัวนักศึกษาและมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ธุรกิจ และช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อความต่อเนื่องของโครงการรวมทั้งขยายผลในวงกว้างต่อไป ในปีนี้จึงมุ่งจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ประเทศเวียดนาม และกัมพูชา โดยการดำเนินกิจกรรมเริ่มจาก การสำรวจปัญหาและประสานงานในพื้นที่ จัดลำดับความสำคัญ พร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน หลังจากนั้นจะนำข้อมูลปัญหาของพื้นที่มาระดมสมอง เพื่อคัดสรรองค์ความรู้ เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เหมาะสมในการถ่ายทอด โดยพิจารณาจากความพร้อมขององค์ความรู้ และบุคลากร และผลกระทบและระยะเวลาความสำเร็จ

ทั้งนี้ หลังจากได้ข้อสรุป ที่เหมาะสมจะเตรียมความพร้อมของทีมนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีที่จะถูกถ่ายทอดต้องมีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างน้อย 5 คนต่อ 1 ทีม และอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่าง น้อย 1 คนต่อ 1 ทีม เชื่อว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง (Experiential learning) และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย

นายพสิษฐ์ ติวาวงศ์รุจน์ นักศึกษา ชี้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า โครงการของตนเองเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT ไปพัฒนาระบบการเกษตรของเกษตรกรเวียดนาม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการคิดโครงการต้องไปดูหน้างานอีกครั้ง ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร เพื่อที่จะได้สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้งาน สำหรับข้อดีของการเรียนรู้ลักษณะนี้คือเราจะได้เห็นปัญหา ได้แก้ปัญหาในการทำงานจริง ซึ่งส่งผลดีมากเวลาเราจะไปทำงานในอนาคต

ทั้งนี้ในโครงการ มีผู้ร่วมโครงการ 6 ทีม รวม 51 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 11 คน นักศึกษา 40 คน แบ่งเป็น การถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 3 ทีม 3 เทคโนโลยี ได้แก่ 1. Digital library คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ที่Pannasastra University of Cambodia (PUC) 2. Medical Media คณะแพทยศาสตร์ ไปถ่ายทอดความรู้ที่โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ และ 3. ทีมVDO จากวิทยาลัยนานาชาติ โดยลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ในวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562 และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 3 ทีม 4 เทคโนโลยี ได้แก่ 1. Chatbot and IoT คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Chatbot ให้กับผู้ประกอบการเวียดนาม และนำเทคโนโลยี IoT มาปรับปรุงการทำการเกษตรของเกษตรกรเวียดนาม 2. Product Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะออกแบบและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้กับผู้ประกอบการเวียดนาม และ 3. VDOจากวิทยาลัยนานาชาติ โดยลงพื้นที่ในระหว่างในวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2562


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กฟผ. สนับสนุนโครงการวิจัยจุฬาฯ นำขยะเก่ากลับมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

กฟผ. สนับสนุนงบประมาณเกือบ 30 ล้านบาท ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนา “โครงการนำร่องสาธิตการแก้ไขปัญหาหลุมขยะเก่า โดยนำกลับมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า” สนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานและแก้ไขปัญหาหลุมขยะเก่...

The 7th Asian Cartoon Exhibition "Getting a Job in Asia"

The Japan Foundation, Bangkok, the Thai Cartoonists Association and Fine and Applied Art Faculty of KhonKaen University proudly present "the 7th Asian Cartoon Exhibition" เจแฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สมาคมการ์ตูนไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิใจเสนอ "นิทรรศการก...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง