ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงอุตฯ ดึง มิน - พีชญา วัฒนามนตรี เป็นพรีเซ็นเตอร์งาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--Chomchaviwan

กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ในปีนี้ คือ นางเอกสาวมากความสามารถ มิน - พีชญา วัฒนามนตรี

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการยกระดับภาคการเกษตรให้มีศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ถือเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคั่งและยั่งยืนต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ดึงนางเอกสาวมากความสามารถ มิน - พีชญา วัฒนามนตรี เป็นพรีเซ็นเตอร์ และในงานแถลงข่าว มิน - พีชญา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย การสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มาร่วมกันแสดงถึงการยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0

สำหรับงาน Thailand Industry Expo 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคมนี้ ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานพบกับนิทรรศการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้า จากหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนผ่านโซนกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ หรือ Royal Pavilion เป็นการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. TI Pavilion : Synergy for Success โดยมีนิทรรศการได้จัดแสดงเนื้อหาตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทย ด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจของตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

3. ITC Showcase เป็นการจำลองพื้นที่การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (INDUSTRY TRANSFORMATION CENTER 4.0: ITC 4.0) โดยจัดแสดงนิทรรศการการให้บริการของศูนย์ดังกล่าวจากทั่วประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค จังหวัด และบริการเฉพาะทาง รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมให้บริการผู้ประกอบการภายในงาน

4. CIV Pavilion (Creative Industry Village) เป็นการจัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่า…วิถีชุมชน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV แบบบูรณาการ โดยจะนำเสนอ Showcase หมู่บ้าน CIV จาก 4 ภูมิภาค ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาจากภาครัฐ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สะท้อนถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ

5. International Collaboration แสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับประเทศ และสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในโลกยุค 4.0 ทั้งยังมีบริษัทจากกลุ่มประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี และ ออสเตรีย เข้าร่วมแสดงงานกว่า 50 บริษัท

6. Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมาจำหน่ายและจัดแสดงมากมายในพื้นที่ส่วนนี้

7. Digital Transformation Pavilion เป็นพื้นที่ ที่จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยภายในพื้นที่จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation โซนให้คำปรึกษาแนะนำ โซนอบรม/สัมมนา และ โซน Technology Show Case เพื่อโชว์ผลงาน Success Case ด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมบริษัทที่ประสบความสำเร็จ หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ได้รับรางวัลเด่น ๆ มาจัดแสดงภายในโซนนี้

8. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brother และรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 400 ราย ทั้งยังมี Food Truck ที่น่าสนใจรวมไปถึง SMEs ไทยเด่นอีกมากมายภายในงาน

นอกจากนี้ ภายในงานยังเหล่านักแสดงและคนดัง จะมาแลกเปลี่ยนการทำธุรกิจหัวข้อต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรม workshop และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อาทิ Maker Society และคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยกับงาน Thailand Industry Expo 2019 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.thailandindustryexpo.com, www.dip.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(9 กรกฎาคม 2557)

กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 11.00 น. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแถลง ข่าวงาน "Thailand Industry Expo 2014" ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล...

นิตยสารเรย์ ควง มิน-การ์ตูน อัพเดทเทรนด์หวาน ชวนสาวๆ ร่วมงาน Wonderful Love with Ray Roadshow

กระแสตอบรับจากสาวๆ ที่เข้าร่วมงานโรดโชว์ Wonderful Love with Ray Roadshow ของ นิตยสารเรย์ นิตยสารแฟชั่นและความงามชั้นน้ำจากประเทศญี่ปุ่น เครือ อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ต่างบอกว่าถูกใจสาวๆ ที่สุด ล่าสุด นิตยสารเรย์ ขอควง 2 สาวสาวย มิน พีชญา วัฒนามนตรี...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง