ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

องคมนตรีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์การ ความร่วมมือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง เขตพระนคร กทม.

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เปิดเผยว่า ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการสืบสานและต่อยอดโครงการ กองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อจะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ3. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม สำหรับการศึกษาสายอาชีพด้านอาชีวศึกษา ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนบางส่วนให้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ "สร้างเด็กดี มีความรู้ คุ่คุณธรรม" โดยขอให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองทุนการศึกษา สำนักองคมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีงานทำ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงสานต่อโครงการกองทุนการศึกษาโดยจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ รวม 161 คน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ รักสามัคคี มีวินัย และมีคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ ส่งเสริมพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.1 ด้วยการฝึกระเบียบวินัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพไทย และนำนักเรียนชั้น ปวช.2 เข้าศึกษาในสถานประกอบการ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับพฤติกรรม "ละ ลด เลิก พฤติกรรมเสี่ยงในสังคม" โดยกองทัพจัดฝึกวินัยร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 9 วัน โดยหลังจากฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ปี นักเรียนจะกลับเข้าเรียนระดับชั้น ปวช.3ในสถานศึกษา ซึ่งผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดี นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมความรุนแรงทางสังคม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทางกาย อารมณ์ จิตใจ และมีความพร้อมจะปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้เริ่มโครงการดังกล่าวนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนับสนุน วันนี้จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ ครูนิเทศ และนักเรียน พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือสถานประกอบการ และสถานศึกษา รวมทั้งมอบรางวัลโครงงานยอดเยี่ยมด้วย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่ดีโดยนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีวุฒิภาวะที่ดี มีจิตอาสา และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะประกอบอาชีพกับสถานประกอบการหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สายการบินเอทิฮัดสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับให้แก่กองทุนการศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการบินเอทิฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่อาบูดาบีทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน น้อมเกล้าฯถวายตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – ลอนดอนจำนวน 1 ใบเพื่อสนับสนุนกองทุนการศึกษาในโครงการตามพ...

CIFS สร้างจิตสำนึก "รู้กว้างคิดไกล"

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานและใช้ชีวิตด้วยความเป็นธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสและประธาน...

"กันตนา" มอบทองคำให้พนักงาน ในวาระทำงานครบ 10 ปี

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และ ทองคำ หนัก 2 บาท ให้กับพนักงานจำนวน 32 คน ที่มีอายุการทำงานครบ 10 ปี ประจำปี 2547 โดยมี นายสิทธานต์ กัลย์จาฤก รองประธานกรรมการบริหาร (แถวนั่งที่ 7...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง